โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 162 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 149 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 13 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : อำนาจเจริญ

จำนวน 196

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 13 13
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 8 12 20
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13 28 41
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 4 17 21
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 6 14 20
0
0
0
0
6 ศิลปะ 6 6 12
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 2 8
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 4 9 13
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 1 0 1
0
0
0
0
  รวม 48 101 149
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
1
11
0
0
2 คณิตศาสตร์
4
4
12
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7
11
23
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
8
12
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
5
15
0
0
6 ศิลปะ
1
3
8
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
0
6
0
0
8 การงานอาชีพ
2
1
10
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
1
0
0
  รวม
18
33
98
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายสัมฤทธิ์ นาคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นายพิชิต คติอุดมพร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายโชติทิวัตถ์ ทองยศ  ครู ชำนาญการ
0
4 นางเพ็ญศรี ปัสสา  ครู ชำนาญการ
0
5 นายเกรียงศักดิ์ ขจัดมลทิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
6 นางกุศล บุตรมาศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายฤทธิรงค์ พรมแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางนิภาพร ทินโนรส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางพรทิพย์ ฝ่ายบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางทัศนีย์ ภาแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายเฉลิม บูคะธรรม  ครู ชำนาญการ
0
12 นายธาดา โคตรอาษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายธานินทร์ ธานี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางกนิษฐา พรมทา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายดำรงค์ บุญปัญญารักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางพัชรา ไชยอุตม์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางทศพร เส้นเศษ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นายพิจิตร ธานี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายกมลวิช นนทสินรฐา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
20.00
20 นางเชนร์ พลรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางละอองดาว ธานี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นายเชษฐา พันธะนาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางภัทรจันทร์ อุปัญญ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นายสมชัย จรรยาไพบูลย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางอาภารัตน์ ภานุสถิตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางสาวจีรวรรณ ธานี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางสาวนวรัตน์ กิตติภัฒร์พันธุ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางจำปา ประทุมถิ่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางอรศรี วิริยะกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นายคึกฤทธิ์ ชวลิต  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
31 นางสุภาภรณ์ สุวรรณหาญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางสาวอัญชลี มีสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
33 นางเทวี ลันดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางนภิสพันธุ์ ครองยุทธ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางสุรีพร สุนทรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นายศาสตร์ศรี อุทธา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นายสมภาส บุญมาลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นางศจีรัตน์ อาริยปิติพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นางนิภาพร มีแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางสาวทวีวรรณ มงคลศิลป์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นายพิจิตร สุทโธ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นางวิลาวัลย์ ชัยปัญญา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นางสุชาวดี ลาวิลาศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นางสมจิตร แก้วมีศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นางภาวิณี โสลักษณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นายพงษ์พร เอเรสเลอร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นางสาวนงนุช พ้นยาก  ครู ชำนาญการ
0
48 นางสุจิตรา จันทมานิตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
49 นางจันทร์เพ็ญ ใจเอื้อ  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
42.00
50 นางโสภิตรา บุญโสภา  ครู ชำนาญการ
0
51 นายชินวัตร นามแสน  ครู ชำนาญการ
0
52 นางจารุวรรณ โพธิ์ศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
53 นางศุภวรรณ บุตดีวงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
54 นางรสสุคนธ์ เศรษฐวิชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
55 นางสาวปฏิมาพร พูลศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
56 นางสาวอิ๋ง ทาราพรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นายจิระ บุญเสริม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
58 นางณัฐริณีย์ แข็งแรง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
59 นางสาวกนิษฐา ดวงจิตต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
60 นางกรรณิกา วงศ์พิมพ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
10
124.00
61 นายรุ่งตะวัน มูลธิสาร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นางจตุพร บุญเสริม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นางสาวชณัฏฐิยา ชมภูพื้น  ครู ชำนาญการ
0
64 นางสาวจันทร์เพ็ญ ดีดวงพันธ์  ครู ชำนาญการ
0
65 นายดนูชัย มงคล  ครู ชำนาญการ
0
66 นางสาวมุกดาวรรณ ไชยโยธา  ครู ชำนาญการ
0
67 นายธนากฤต โคตรอาษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
68 นางตฤษยา จินาพร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
69 นายสราวุธ คูณคณะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
70 นางวรรณลักษณ์ สุดาชม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
71 นางสาวสมพร มีมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
72 นางอรุณี ทองรัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
73 นายสุมิตร การินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
74 นางปริญญา ไชยโครต  ครู ชำนาญการ
0
75 นางวศินี จาริอุตร์  ครู ชำนาญการ
0
76 นายอิทธิวรรษ ภูตะอินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 นายปัณณทัต หมื่นหล้า  ครู ชำนาญการ
0
78 นางสาวแพรวระวี บุญรำไพ  ครู ชำนาญการ
1
32.00
79 นางสาวกมลวรรณ ผลสิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
80 นางนัทธมน ภูฆัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
81 นางหทัยชนก ดอกบัว  ครู ชำนาญการ
0
82 นางสุภาพร มารักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
83 นางปุณณทิพย์ รักภูเสนโพธิ์กุล  ครู ชำนาญการ
0
84 นางศรินยา สาระบัว  ครู ชำนาญการ
0
85 นางวรรณรัตน์ สีเขียว  ครู ชำนาญการ
0
86 นายวิทยา มีทองแสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
87 นางวิไลลักษณ์ แก้วโสภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
88 นายบัณฑิต อุปัญญ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
89 นางสาวพรศิวลักษณ์ วิริยะกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
90 นางวรัชยา กาญจนาภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
91 นายวิชัย ทาจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
92 นายสมศักดิ์ สุทธิ์จิตธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
93 นางเพชรศรี บุญสุภาพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
94 นางเพ็ญศรี ผาริวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
95 นางดาวรณี บุญสอด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
96 นางละเอียด อึ้งตระกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
97 นายพูลศักดิ์ ผดุงปราณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
98 นายพิชิต บุญสืบ  ครู ชำนาญการ
0
99 นางนริศรา รัตนกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
100 นายสมคิด กุบแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
101 นายวินัย ใจเอื้อ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
102 นางรำพึง ไชยกุฉิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
103 นายสำราญ ไชยกุฉิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
104 นายไพฑูรย์ สุนทรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
22.00
105 นายเสถียร ไชยจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
106 นายพูลศักดิ์ เสงี่ยมศักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
107 นางนุชรินทร์ วรโพธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
108 นายสุนทร จันทร์ทอง  ครู ชำนาญการ
0
109 นางทิพย์เพ็ญพักตร์ เกตุนวม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
110 นายกิติ ครองบุญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
111 นายอนุรักษ์ ลาวิลาศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
112 นางสุวีรา สุดาเดช  ครู ชำนาญการ
0
113 นางลองศิลป์ ต้องสู้  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
114 นางเปมิกา ปัญญาคง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
115 นางสุดารัตน์ จารุวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
116 นางสุจิตรา ฤๅชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
117 นายณรัฐกรณ์ พรมน้อย  ครู ชำนาญการ
0
118 นายเถลิงศักดิ์ ศุภฤกษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
119 นางสาวรัตดา ไตรยวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
120 นางนิตยา บัวทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
121 นางสาวอัยย์ญาดา ธนาโภคทรัพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
122 นางอุมาพร ปกครอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
123 นางชญาณิศา ศิริคำภู  ครู ชำนาญการ
0
124 นายวาปี ปัสสา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
125 นางสุปราณี มณีใสย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
126 นายนคร วุฒิเสลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
127 นางสาววงค์ทิพา คมทัศนียกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
128 นางแก้วตา นามสร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
129 นางสาวปลูกขวัญ จันทรเสนา  ครู ชำนาญการ
0
130 นางบังอร บัวศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
131 นางสาวคัชรินทร์นี อารีรักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
132 นางสาวนิรชร ชุติเนตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
133 นางสาวเพ็ญภักดิ์ แก้วพิลา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
134 นางปวีณา จินดาแต้สกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
135 นางสาวเจนจิรา ชื่นตา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
46.00
136 นางสาวชนานันท์ สิงห์มุ้ย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
137 นางสาวเกศณี วิจิพงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
18.00
138 นายจีรพงษ์ แข็งแรง  ครู ชำนาญการ
0
139 นางสาวกมนภัสร์ ทุมนัส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
140 นางธิรัตฏิกานต์ สุวะพันธ์  ครู ชำนาญการ
0
141 นางสาวปวีณา บัวเขียว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
142 นายปราโมท มารักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
143 นางอุษณีย์ บัวชุม  ครู ชำนาญการ
0
144 นางสาววิชชุตา คลังกลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
145 นางอุไรวรรณ ทองอุ่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
146 นายอาทิตย์ สีบุญ  ครู ชำนาญการ
0
147 นางบุญญรัตน์ มุทุกันต์  ครู ชำนาญการ
0
148 นายเอกพงศ์ บัวชุม  ครู ชำนาญการ
0
149 นายศราวุธ มุลสุมาลย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
14.00
150 นางวิชญา แนวจำปา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
151 นายอนุชา ชาติวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
152 นางสมฤทัย ลาภทวี  ครู ชำนาญการ
0
153 นางนิภารัตน์ ลาภภิญโญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
154 นายส่งเสริม มณีใสย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
155 นายพรหมพิสิษฐ์ ปฏิโชติ  ครู ชำนาญการ
0
156 นางวิภาภรณ์ ธูปแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
157 นางสาวณัฐธิดา สุริยะศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
158 นางสาวโสริยา พูลศิริ  ครู ชำนาญการ
0
159 นางสุดเขตร ศรีวะรมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
160 นางสาวยุวดี มูลสิงห์  ครู ชำนาญการ
0
161 นางสาววัชราภรณ์ วิเศษ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
162 นางสาวเกษศิรินทร์ พลหาญ  ครู ชำนาญการ
1
12.00
163 นางสาวธนพร อินทนาม  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
6
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
6
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
5
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
5
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
7
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
4
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
3
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
5
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
8
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
6
 
รวม
55