โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 65 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 3 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 62 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ปทุมราชวงศา

จำนวน 99

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 1 1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 0 0
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 1 1
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 0 0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 0 0
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 0 0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 1 2 3
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
1
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
2
1
0
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางประจบ รัตนศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางณัฐธยาน์ ขันบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางชมพูนุช เกื้อทาน  ครู ชำนาญการ
0
4 นางประภาพร พรมกสิกร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสาวเกสร ลาภสาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายบุญเสียน สิถิระบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางควรคิด อัปกาญจน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายทองแสง หน่อแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายจิเรศ ปัญญามูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายเจษฎา ศิริโภค  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางแรมใจ ปลดเปลื้อง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสาวนันทนา สำเภา  ครู ชำนาญการ
0
13 นางสาวเบญจมาภรณ์ อินทร์โสม  ครู ชำนาญการ
0
14 นายนัยจิตร ไพโสภา  ครู ชำนาญการ
0
15 นางสาวปิยฎายิน ธิมาไชย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางสาวเกษศิรินทร์ พลหาญ  ครู ชำนาญการ
1
12.00
17 นายเกรียงศักดิ์ บัวถา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางสาวนุศราพร อินทร์ลี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางสาวอรอนงค์ ไพเราะ  ครู ชำนาญการ
0
20 นายสมบูรณ์ พุทธรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นายนพรัตน์ สรรพาวุธ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นางสาวยุภาวัลย์ ลุกลาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางสาวพาณิภัค บ่อแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
24 นายทินกร จิณะแสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางสุนันทา ทองพุ่ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางสาววริณศิญา พงษ์เกษ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางนิรมล สุวะโสภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางสาวยุวธิดา วรรณทาป  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางนงลักษณ์ กาณารักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางยุพาพร มหาโยธี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางวิมลพรรณ พันธ์สุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางนวลละออง สุดาศักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางอารีย์ สิถิระบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางรัตนา แสนแดง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางเยาวภา แพงดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นายผดุงศักดิ์ ละพรมมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางสาวณิชาวรินทร์ ลาหาญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นายธวัชชัย สุดาศักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นางสาวเสาวลักษณ์ คชมิตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นายวันชัย พรมกสิกร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นางเพียงคำ สิมกันยา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นายสงบ กาณารักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นายสัญชัย ศรีสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นางสบาไพ คำเลิศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นายทองแดง แสวงบุญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นายณัชธฤต เกื้อทาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นายดารากรณ์ อัปกาญจน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 นางสาวภัทรวดี วัณฏ์สุรกานต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
49 นางจิตสัมพันธ์ ศิลาลัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
50 นางสาวอัจฉรียา นารีวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
51 นายประเสริฐ เผ่าแสนเมือง  ครู ชำนาญการ
0
52 นางสาวลาวัลย์ หวานใจ  ครู ชำนาญการ
0
53 นางสาววงเดือน บรีซ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
54 นางสาววริญญา ไชโยธา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
55 นางสาวจินตหรา อ่อนโยน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นางสาวณัฐพร ก้อนรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
57 นางสาวจารุวรรณ บุตรเคน  ครู ชำนาญการ
0
58 นายธีระพล สินเติม  ครู ชำนาญการ
0
59 นางสาวมยุรฉัตร ลาภสาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
60 นายนิติวุฒิ สุจริต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นายชัยยันต์ จันทร์ทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นางสาวกชพร อรการ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นายธนบูลย์ อรกาล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นายพรประสิทธิ์ โสวันนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นางสาวหทัยกาญจน์ พลพันขาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
3