โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : คึมใหญ่วิทยา

จำนวน 40

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 3 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 4 5
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 3 6
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 0 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 3 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 1 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 3 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 11 18 29
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
3
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
1
4
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
2
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
2
1
0
0
6 ศิลปะ
2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
2
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
8
6
15
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวพัชรีพร สืบหาแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางสาวพัชรพร คชพรหม  ครู ชำนาญการ
0
3 นางนิ่มนวล ขันเงิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสุภี โสดาภักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
20.00
5 นางสาวกัญญา ต้นโพธิ์  ครู ชำนาญการ
0
6 นายณธายุ หาญกลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นายประทีป เจริญขึ้น  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
8 นางวรรษิดา สมิธ  ครู ชำนาญการ
0
9 ว่าที่ร้อยตรีหญิง กันต์ลภัส พลเทพ  ครู ชำนาญการ
5
88.00
10 นางวนิดา เอราวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายเกษมศักดิ์ ดอกผึ้ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสุกัญญา โล่ห์คำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาวพัชรียา ผันผาย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นายเทวัญ เกษมนิมิตรพร  ครู ชำนาญการ
0
15 นางศรีสุดา มาอุ้ย  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
16 นางสาวยุภารัตน์ อภัยพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นายวิชัย แสนโท  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
18.00
18 นายธนวัฒน์ โยคนิตย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางสาวมะลิดา บุตรมาศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นายสลาตัน บุญปก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นายเศรษฐพงศ์ กาญสุวรรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
22 นายอุดร ยอดมงคล  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
12.00
23 นางสาวคณิตา ศรีสุรัตน์  ครู ชำนาญการ
1
16.00
24 นายพงษ์เพชร ประเสริฐสังข์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นายเหิร โล่ห์คำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นางสาวอัจฉรา สินเติม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
64.00
27 นางสาวเกนิษา ปล้องทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
16.00
28 นางไพบูลย์ มุระศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นะพาภรณ์ ปัญญาสาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
3
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
 
รวม
12