โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : นายมวิทยาคาร

จำนวน 25

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 1 1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 1 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 3 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 1 1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 1 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 0 0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 6 9 15
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
0
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
1
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
2
0
0
6 ศิลปะ
0
0
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
2
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
3
1
11
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายพนมเทียน บัวจูม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางสาวกัลลิกา ศรีหาสาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายบุญมี เฉลิมวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายธวัชชัย อุทธา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายสมศักดิ์ บุญประจำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 นางนวลจันทร์ ส่วนบุญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางวิจิตรา มณีสาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางนงรัก ขันตี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสาวสายฝน พูลผล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสาวลดาวัลย์ สุรำไพ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นายทินกร เกื้อทาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางธิดาทิพย์ อุทธา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาววนิดา สร้อยจิต  ครู ชำนาญการ
0
14 นายสวัสดิ์ สายโท  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสาวพรไพลิน เฉิดละออ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
10