โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 43 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 44 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : พนาศึกษา

จำนวน 76

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 4 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 9 12
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 9 9
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 5 6
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 4 6
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 1 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 1 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 1 1
0
0
1
0
  รวม 9 35 44
0
0
1
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
2
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
6
4
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
4
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
4
0
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
3
1
2
0
0
6 ศิลปะ
1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
2
0
0
8 การงานอาชีพ
1
0
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
1
0
0
  รวม
13
13
18
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวอาภากร นวลสนอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางดรุณี เรืองหงษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายกิตติศักดิ์ รัตนศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสาววาสนา บรรลือ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายอาคม เนืองเนตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสุจิตรา สารรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางจรินทร์ทิพย์ ทองสิงห์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางกนกวรรณ บั้งทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายประครอง ไวยพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางอรทัย ศักดิ์สยาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสิริพร วงศ์ว่องไว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางมะลิวัลย์ พรมเพชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายจักรี ต้นงอ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางมณีวัลย์ รัตนศรี  ครู ชำนาญการ
0
15 นายสุนัน อินทบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางรัตติยา นาสิงห์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสาวจิตตรา มุทา  ครู ชำนาญการ
0
18 นางอำพันธ์ บรรลือ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางชิดชนก ไชยขาว  ครู ชำนาญการ
0
20 นางสุริศา คณะรูป  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางรัชดา นิลฉวี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นายคณพศ คณะรูป  ครู ชำนาญการ
0
23 นางปิยวรรณ ผ่าโผน  ครู ชำนาญการ
0
24 นางภัทราพร อุทธา  ครู ชำนาญการ
0
25 นางประไพศรี โล่ห์คำ  ครู ชำนาญการ
0
26 นางสาวนภา คำมุล  ครู ชำนาญการ
0
27 นางสาวศิริวรรณ เคนสุวรรณ  ครู ชำนาญการ
0
28 นางสาวนิภาพร อ่อนหวาน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางสาวอมรรัตน์ พลหาญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางสาวอารีรัตน์ ธานี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางเสาวลักษณ์ ทองหมื่น  ครู ชำนาญการ
0
32 นางสาวอรนุช สายทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นายสุรพิชัย จำปาศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางจตุพร สาระคำ  ครู ชำนาญการ
3
60.00
35 นายชนพล สุดตา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางสาวภรณิภา ญาณะพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นางสาวสุทรรศนีย์ รัตนก้านตง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นางสาวนิภาวรรณ์ แสนคูณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นางสาวอรไท บัวละพา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นางสาวพุทธิดา อินหงษา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 กุลภรภัสน์ สายตา  ครู ชำนาญการ
0
42 นางสาวณัฐพร แก้วหาวงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 ว่าที่ ร.ต.ภาณุพงษ์ บุตรภักดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
3
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
4
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
18