โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ศรีคูณวิทยบัลลังก์

จำนวน 35

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 3 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 3 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 4 6
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 3 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 2 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 3 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 9 18 27
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
3
0
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
2
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
1
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
1
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
0
2
0
0
6 ศิลปะ
0
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
11
6
10
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางวิไล สารรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางสุกัลยา สุดตา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางนภาพร ครุธสิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายนะรักษ์ ปัญญาดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางไพรวรรณ ต้นงอ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางอุรักษ์ บำรุงวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสาวพิชญากร พงษ์เกษม  ครู ชำนาญการ
0
8 นางสาวสาวิตรี ไชยแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางขวัญตา คำทา  ครู ชำนาญการ
2
14.00
10 นายพิทยาธร อาภรศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสาวนลินพรรณ เดชธนวิรุฬห์การ  ครู ชำนาญการ
0
12 นายหาญชัย จันทมาศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางสาวอัจจิมา รบกล้า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นายนิกรณ์ นิลพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายณัฐพัชร์ มัฌชิมะบุระ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
32.00
16 นางสาววัชรา บุราคร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางสาววรรณภา แสงกล้า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางสาวลัดดา อรรคราช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
16.00
19 นางสุพรรณี ศรีวะรมย์  ครู ชำนาญการ
0
20 นายสมพาน เรียงชวัญ  ครู ชำนาญการ
0
21 นางสาวชลลดา อุทธา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นายปฎิวัติ อินทร์ขาว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นายจักรกริซ บุญมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นายสาธิต น้ำไทย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นางสาวอารีย์ ปุ้มสาเกตุ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นางสาวโสภิรัช บุญมาศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางสาวอรวดี วันโสภา  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
3