โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เสนางคนิคม

จำนวน 46

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 5 6
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 3 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 9 10
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 3 5
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 5 5
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 3 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 9 28 37
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
6
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
1
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
2
5
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
2
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
5
0
0
6 ศิลปะ
0
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
4
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
4
5
28
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายสรภัสพ์ ชิณวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางกัญญา พันธ์สวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายพิจิตร ภัยกุมพันธ์  ครู ชำนาญการ
0
4 นางสาวพรรณศรี พุทธิวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางประยอม กาสิงห์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางรุ่งนภา เจริญรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางพัชราวลัย ศรีรักษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางเรียม โสภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางฉวีวรรณ โมทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางรุ่งทิวารักษ์ วุฒิเจริญกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายสมพงษ์ นครพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางคัทยวรรณ ปาวะรีย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางอิฐิพร สมคิด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายประหยัด ถือสัตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางดอกทิพย์ ติ่งทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางณัชริฎา จอมแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางลาวัณย์ สุวงศ์ทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นายธีระยุทธ ติ่งทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางสาวปรานี นารีวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางสาววิภาดา บุพชาติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นายนคร จันทะโสม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางจันทา ทองน้อย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางสำราญ โลหะสาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางสมปรารถนา วิชิตพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางจันทพร เจริญรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางพยอม วรพิมพ์รัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นายสถิตย์ หงษ์พันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางอารีวรรณ กัลยา  ครู ชำนาญการ
0
29 นางวิภาดา บุตรมาศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางชลธิดา บุญปัญญารักษ์  ครู ชำนาญการ
0
31 นางพัชราภรณ์ ทองพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางสาวกาญจนา คำแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
33 นายทศพล บึงโบก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางสาวพัฐชญาณ์ พรมลา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางสาวนิภาพร พรมรักษ์  ครู ชำนาญการ
0
36 นายสิทธิชัย ประเชิญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นางสาวปิยนาถ สืบเสนาะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
7
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
3
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
19