โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 63 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 64 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : หัวตะพานวิทยาคม

จำนวน 77

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 3 4 7
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 8 9
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 9 13
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 4 4 8
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 10 11
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 0 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 5 5 10
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 1 1
0
0
0
0
  รวม 23 41 64
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
3
0
4
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
2
5
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
1
9
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
5
0
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
4
1
6
0
0
6 ศิลปะ
0
0
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
4
0
6
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
1
0
0
0
0
  รวม
24
4
36
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางรัตนา รักจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางสาวประภาพร ยืนสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายสุทธิพล แสงบุญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสาววีระญา ไชยอุตม์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางขวัญนรี คณาเสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางฉวี อุดมลาภ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสาวรุ่งฤดี เกื้อทาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางระเบียบ เชิดชู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสวณี กว้างขวาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายพูลประเสิรฐ ทองโพธิ์ศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายสนิท บุญพร้อม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายถวิล เฉิดฉาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายธนิต อุดมลาภ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายพงศภัค สายสุด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสาววรรณพร ศรีภาค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางอมรศรี แฝงเพ็ชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสาวจิราพรรณ มีแวว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางสาวอันธิชา ภาคสุโพธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายวินัย พิมพ์สมาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางวาสนา ทาเงิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางเกษร พลหาญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นายพายัพ ปรุโปร่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นายศักดิ์สิทธิ์ วิจิตรกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางดวงจิต ตู้ดำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นายวิโรจน์ ตู้ดำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางสาวอมรรัตน์ จารุจิตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางชุติกาญจน์ พันธ์ศรี  ครู ชำนาญการ
0
28 นางประครอง บุญเติม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นายสนธยา นำภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางพรทิพย์ แดงบุญเรือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นายอิทธิพล โสภา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นางสาวกรวิกา ดอกพิกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางปราถนา ดวงมาลา  ครู ชำนาญการ
0
34 นางสุกัญญา สารรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
35 นางวราภรณ์ แสงบุญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางสาวอาภา บุตดี  ครู ชำนาญการ
0
37 นายทัศนัย มณีวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นายชวฤทธิ์ โยคณิตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นางสาวชุติฉัตร สมวงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นายบัณฑิต บุญเติม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นางสมัญญา ลัทธิวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นางสาวบุษบา มูลเพ็ญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นางสาวสุภาพร โมกขศักดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นางสาวสุภาพร พัดฉิม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นางสาวปริยากร อินทร์ขาว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นางสาวพัชราพร โคกโพธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นางสาวอัจฉราภร รักหนู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นายอภิชาติ แก้วดำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นายอนัณย์กรณ์ พิญญพงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นางสาวกนกวรรณ ฟุงฟู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นายบันเทา บุญมี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นางสาวสุภาภรณ์ แสงฉวี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นางสาวสุภาภรณ์ จังอินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นายกุลวิชญ์ เพิ่มศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นายพัทธดนย์ มหาโยธี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นายพงพันธ์ ปัญญาทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นางสาวเกษร บุตรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นางสาววรรณี บัวพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นางสาวจันทณี ชัยสิทธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นายณัฐพงษ์ สัตปานนท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นายชาญวิทย์ ขันยา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นางสาวนุชนารถ บุตรคุณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นางสาวอรจิรา องอาจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
5
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
 
รวม
17