โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 26 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 27 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ลืออำนาจวิทยาคม

จำนวน 44

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 3 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 3 5
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 2 5
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 2 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 3 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 2 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 10 17 27
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
1
3
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
1
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
0
5
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
2
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
3
0
0
6 ศิลปะ
0
0
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
2
4
21
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสมหมาย กาญจนศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางจินตนา รูปใส  ครู ชำนาญการ
0
3 นายพิเชษฐ์ มานาม  ครู ชำนาญการ
0
4 นางพนารินทร์ ไกยพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางมะยุรี สมบูรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางนิตยา สระสินธ์ุ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางศิริลักษณ์ ละเอียดอ่อน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายศรีศักดิ์ สมบูรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางทรรศนีย์ เกตุถนอม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางปัทมาพร พลเยี่ยม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายนรินทร์ ผิวทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางเกษร กัญญวิมล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายอมต รบกล้า  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายปัตตา เพ็ญจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางพนิดา ไตรยวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางวิภารัตน์ คณะพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นายทวีศักดิ์ สิงหะไชย  ครู ชำนาญการ
0
18 นายอำนาจ ทองแจ่ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางสาวเยาวเรศ ภูหมั่นเพียร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นายเฉลิมพล สายเคน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางวรรณี โคตะวัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางนภาพร บัวทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางสายพิน มิลภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางสาวครองสุข ทากุ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นายสุรชัย คำเสียง  ครู ชำนาญการ
0
26 นายธนเชษฐ์ วันนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
 
รวม
13