โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 144 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 140 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 4 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : หนองบัวพิทยาคาร

จำนวน 225

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 4 12 16
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 10 15 25
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15 23 38
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 4 13 17
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 5 13 18
0
0
0
0
6 ศิลปะ 4 6 10
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0 6
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 5 7
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 1 2
0
0
0
0
11 อื่นๆ 1 0 1
0
0
0
0
  รวม 52 88 140
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
5
3
8
0
0
2 คณิตศาสตร์
8
8
9
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13
9
16
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
8
3
6
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
3
4
11
0
0
6 ศิลปะ
6
2
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
5
0
0
8 การงานอาชีพ
1
1
5
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
1
0
0
11 อื่นๆ
0
1
0
0
0
  รวม
46
31
63
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางนิ่มนวล ดวงดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางสาวศศิธร เงินคง  ครู ชำนาญการ
0
3 นางสดศรี ยั่งยืน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายไชยยง เดชบุญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสาวสาคร กลิ่นหอม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางงามผกา อินทปัญญา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
86.00
7 นางปวริศา ดู่ป้อง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางรัชนีย์ ชนะพาล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายพงษ์สวัสดิ์ ป้องกัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายธานินทร์ ไวทยินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
0.00
11 นางอ้อยอัจฉรา สายืน  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
80.00
12 นางนงนุช ภูขาว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาววัชรี โพธิยา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
8
120.00
14 นายเรวัตร นุชิต  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
3.00
15 นายสายยนต์ โพธิ์เสนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางอรทัย ดอมไธสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นายสวรรค์ วิบูลย์กุล  ครู ชำนาญการ
1
86.00
18 นายรังสรรค์ ศรีหาบัติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางเพ็ญศรี สุปัญญา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางช่อเพชร เทียมดวงแข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นายทศพร ภูมิพานิชย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
80.00
22 นายจตุรภุช ศรีภูมั่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นายพุทธา สุวรรณละ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นายภิญญา เมฆวัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางสาวสุริยะพร ยอดสง่า  ครู ชำนาญการพิเศษ
10
253.00
26 นางทัศนีย์ ไทยศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นายสมชาย ชมภูแดง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางบรรณฑรวรรณ ศิริบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางจรีภรณ์ โพธิ์อ่อง  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
170.00
30 นางพรทิพพา อัคชาติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นายกล้าณรงค์ พรหมประโคน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นายลือคำหาญ ทองเขียน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางณภัทร พิบูลย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางเชิญขวัญ เรือกิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นายนิเวศน์ ชารี  ครู ชำนาญการ
0
36 นางทิวารัชต์ ภูมิพานิชย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
7
66.00
37 นางสุจิตรา ผลธุระ  ครู ชำนาญการพิเศษ
7
90.00
38 นายเจริญศักดิ์ วรแสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นางสาวสุกัญญา จักรโนวัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นายจรัญ เฉิดฉาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นางตรึงตรา โคตรเวียง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นายชาคริต ผลธุระ  ครู ชำนาญการพิเศษ
8
186.00
43 นายทรงกลด ภูมิพานิชย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นายชัยเดช วรรณกลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นางนิภาภรณ์ อินทสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นางสาวศศิธร บัวทรัพย์  ครู ชำนาญการ
0
47 นางจารุวรรณ ศรีหอม  ครู ชำนาญการ
0
48 นางอรพิณ ศรีสุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
49 นางกันยพัชญ์ ทองโคตร  ครู ชำนาญการ
0
50 นายจักรพงษ์ สมชารี  ครู ชำนาญการ
0
51 นายสิริพงษ์ มณีวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
52 นางแสงอรุณ อัมพรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
53 นายณรงค์ศักดิ์ บุญพุ่ม  ครู ชำนาญการ
0
54 นางสาวชญาดา งามชมภู  ครู ชำนาญการ
0
55 นางวารุณี สุริยะสิงห์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
56 นางสาววราภรณ์ หัสโก  ครู ชำนาญการ
10
84.00
57 นายสมัคร บัวทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
58 นางสาวอรุณี คันธิยงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
176.00
59 นางมณีรัตน์ เจริญยุทธ  ครู ชำนาญการ
0
60 นางสาวประริชาติ สิทธิสาร  ครู ชำนาญการ
0
61 นางเบญจวรรณ ภูเงิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
0.00
62 นายประพันธ์ นาชัยเงิน  ครู ชำนาญการ
0
63 นางศิริพร คำภิหนู  ครู ชำนาญการ
0
64 นางสาวกมลวรรณ ทองล้น  ครู ชำนาญการ
0
65 นางสาวชัชญาภา อาจนนท์ลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
93.00
66 นางบวรจิต ภูมิพานิชย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
67 นางสาวเพียงพิศ สิริธนพงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
68 นางสาวพรรณี สิริธนพงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
69 นางสาวเพียงเพ็ญ สิริธนพงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
70 นางสาวพัชราภรณ์ ณ หนองคาย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นางสาวน้ำทิพย์ ดามะนาว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นางลักเล่ห์ ศรีลุนทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 นางนันทกา คันธิยงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
86.00
74 นางสาวพรพรรณ เจริญชัย  ครู ชำนาญการ
4
42.00
75 นางสาวปริมประภา สายสิงห์  ครู ชำนาญการ
0
76 นางวริทยา เรียนทัพ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
77 นางสกาว แหม่งปัง  ครู ชำนาญการ
0
78 นางอมรรัตน์ โสดาคำแสน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
79 นายกฤษฎา อาจแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
80 นางสาวรุจิตรา ทองสา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
81 นางกมลธิญา คำป้อง  ครู ชำนาญการ
0
82 นายอนุวัฒน์ เถาแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
83 นางสาวทิพาพร ชนะบุญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
84 นางสาวดอกไม้ ไชยพะยวน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
85 นายนฤดล พนมคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
86 นางสาวสุวลี บัวใหญ่รักษา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
87 นายวัชระ ลีแวง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
88 นางอรวรรณ ศรีพล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
89 นางสาวอุษณี วิชาธรรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
90 นางสาวพิจิตรา ศรีพัดยศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
6.00
91 นางสาวนันท์นภัส พรมโสภา  ครู ชำนาญการ
3
52.00
92 นางจตุพร อินทร์พิมพ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
93 นายวุฒิ บุตรสุริย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
94 นายพงษ์พิชิต พรมสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
95 นางสาวนงค์ใย สุดตา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
96 นายอนัตตศาสตร์ อุ้ยเลิศ  ครู ชำนาญการ
0
97 นายเด่นชัย วงษ์หาจักร  ครู ชำนาญการ
0
98 นางสาวรจนา ปัตถา  ครู ชำนาญการ
1
8.00
99 นายทนงศักดิ์ นันทกร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
100 นางสาวสุนีย์ ดำทรัพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
101 นายพงศธร กลางหล้า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
102 นายมานะ โดดชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
103 นางสาวชนมพรรษ เทียมดวงแข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
104 นางสาวธิดารัตน์ วงษ์คำจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
105 นางสาวนันทนา ไชยแสง  ครู ชำนาญการ
0
106 นางศุภสุตา เมฆวัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
107 นายภัสกร ชัยเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
108 นางอรุณวดี วงษ์พิมล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
109 นายปิยะพงษ์ พลบูรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
110 นางสาวเพียรพร สมาคม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
111 นายสมโพธิ นามบัณฑิต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
112 นายบรรณรต สกุณา  ครู ชำนาญการ
0
113 นายสุระชัย คำภิหนู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
114 นายสันติสุข คำมูล  ครู ชำนาญการ
0
115 นายธนดล อ่อนอยู่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
116 นายธีระยุทธ วันนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
117 นางสาวธิดารัตน์ พงคนิตย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
118 นายปรีดา ชายทวีป  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
119 นางสาวชุติกาญจน์ ศรีสุวรรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
20.00
120 นายชัยยุทธ เดชสีหา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
121 นางสาวนาฏลดา แก้ววิเศษ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
122 นางสาวเพ็ญนภา ประธิปคุณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
123 นางสาวรวิสรารัสมิ์ เลิศกุศลธรรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
124 นายสุริยันต์ สายสิงห์  ครู ชำนาญการ
0
125 นายสิทธิชาติ สิทธิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
126 นางสาวปาริสา ชอบตรง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
127 นายวิศรุต ศรีลาวงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
128 นางสาวปฏิมาพร ศรีบุ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
129 สมยง พวงมาลัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
24.00
130 นางสาวรัตนภรณ์ บำรุงภักดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
131 นางสาวสุวิมล กาลไสย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
132 นางสาวพรไพลิน สินไชย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
133 นางสาวแก้วกัญญรัตน์ ทองเหลือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
134 นางสาวจุฬาลักษณ์ วงศ์คำจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
135 นายคฑาวุธ ไชยสิทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
136 นางสาวโนรี ในจิตร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
137 นางสาวทิพย์วรรณ สีเคนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
138 นางสาวชลิดา สมชารี  ครู ชำนาญการ
0
139 นางสาวธัชกร อาจนนท์ลา  ครู เชี่ยวชาญ
0
140 นางพิศมัย ภูวันนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
141 นายพยัคฆ์ สารพิมพา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
142 นางสาวอาภรณ์ นันทะ  ครู ชำนาญการ
0
143 นายอธิวัฒน์ ยางคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
144 นางสาวอธัญญา พลขาง  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
7
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
6
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
5
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
4
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
4
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
5
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
4
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
4
 
รวม
44