โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : บ้านขามพิทยาคม

จำนวน 37

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 3 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 4 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 4 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 3 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 3 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 1 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 5 20 25
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
2
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
1
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
1
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
1
2
0
0
6 ศิลปะ
0
1
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
1
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
2
8
15
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายกิตติศักดิ์ จันทะสิม  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
24.00
2 นายถวิล บัวพา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางบุศริณทร์ เรืองฤทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
24.00
4 นางอรดี ชาวดร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางมลิวรรณ สุวรรณศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางดวงเดือน สุขันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายอารุญ คุณมี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางศศิธร แสงพา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางคณิตา สาลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
10 นางประนอม เมตตาวาสี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
21.00
11 นายมงคล ด่านพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางประกายแก้ว ทองจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
13 นางสมลักษณ์ ประชามาตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสาวพนิดา พันชะโก  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
32.00
15 นางเสาวลักษณ์ ราช้อน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางรุจิราภา ประทุมชาติ  ครู ชำนาญการ
0
17 นางสาววิไลวรรณ อ่อนละมุล  ครู ชำนาญการ
0
18 นางสุชญา แสงจันทร์  ครู ชำนาญการ
2
10.00
19 นายประชาเวช ศรีนามเอ็ม  ครู ชำนาญการ
0
20 นางสาวศิรินาถ รัตพลที  ครู ชำนาญการ
0
21 นางสาวสายสุณี มีปัดมา  ครู ชำนาญการ
0
22 นางพิมลจิรา ศรีนามเอ็ม  ครู ชำนาญการ
1
0.00
23 นางสาวนิตยา มาลาวาด  ครู ชำนาญการ
2
32.00
24 นางสาวเพ็ญนภา ทับซ้ายขวา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นางสาวศิริษา ศรีจันทร์โท  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
4
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
13