โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 25 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 26 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : หนองสวรรค์วิทยาคาร

จำนวน 33

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 1 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 1 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 5 7
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 2 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 5 5
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 0 1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 1 2
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 11 15 26
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
1
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
2
5
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
2
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
2
2
0
0
6 ศิลปะ
0
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
2
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
4
10
12
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสุนันทา วงศ์สารศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นายประวัติ ดู่ป้อง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายเชวงศักดิ์ ราชโยธี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายสงวน พูสีโสม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสิริกร เบี้ยวเก็บ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายบุญชัย ทรเทพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางณัฐชยาภรณ์ ธาตุมณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายวีระศักดิ์ โพธิ์สิงห์  ครู ชำนาญการ
0
9 นางสาวเกียรติสุดา สุวรรณสน  ครู ชำนาญการ
0
10 นางรุจิรา วรชมภู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสาวสุภารัตน์ คำอ่อน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางมัทนา นูนาเหนือ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
24.00
13 นายนิรัน ปักษา  ครู ชำนาญการ
0
14 นางสาวมณีวรรณ ภูมภาค  ครู ชำนาญการ
0
15 นางสาวสาวิตรี จิตเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสาวสุภักดี ศรีเชียงสา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
6.00
17 นางสาวอารยวราพร ภูกองชัย  ครู ชำนาญการ
0
18 นายวสันต์ ศรีสะอาด  ครู ชำนาญการ
0
19 นายเศรษฐพงศ์ เลไทย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นายเจริญ คนซื่อ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
21 นางนิภาพร สุขสมร  ครู ชำนาญการ
0
22 นางสุพรรณวดี เขียนจูม  ครู ชำนาญการ
0
23 นายพฤติพงศ์ กัณหา  ครู ชำนาญการ
0
24 นางพรธิดา โพธิ์สิงห์  ครู ชำนาญการ
0
25 นางสาวอานุช พรหมศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นายธนากร พงษ์ปัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
8.00
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
3
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
9