โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 48 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 50 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : โนนสังวิทยาคาร

จำนวน 69

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 3 3 6
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 4 5 9
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 7 12
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 3 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 4 6
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 2 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 2 4
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 1 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 2 2
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 21 29 50
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
1
4
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
1
8
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
2
8
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
0
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
0
4
0
0
6 ศิลปะ
1
2
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
0
2
0
0
8 การงานอาชีพ
1
0
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
2
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
11
6
33
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายภานุพล ประจวบแท่น  ครู ชำนาญการ
0
2 นางพรพรรณ มาตราคำภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายชาย เหลาบับภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสุกัลยา โชติพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางเพียงใจ แพะทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายปัญญา จันทู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสาวอารีย์ สมบูรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายวิฑูรย์ เหาะเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายประจง จันทรรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายธีรพงษ์ อาษารินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางโชติมา หล้ามาชน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางระเบียบ บุญกว้าง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายชัชวาลย์ จันทร์ชมภู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายวรพงศ์ ประดาศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายสำราญ ทองเดช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางเบญจพร เหลาบับภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางลั่นทม พลงาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางจันสุดา จันทร์ชมภู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางสาวรัจนา ภิญโญทรัพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางบุญธิดา ประดาศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นายณรงค์ ชาวดร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นายวิโรจน์ อินทนิล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นายอาคม ป้องเรือ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางสุภลักษณ์ สีทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางสาวสุภิญญา สุวอ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางสาวบุญถิ่น อินทร์วิเศษ  ครู ชำนาญการ
0
27 นายอดิศักดิ์ แสนนอก  ครู ชำนาญการ
0
28 นางสาวทิฆัมพร อุ่นจันที  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นายนิรันดร์ บุ้งทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นายจุลจักร วงศ์หาจักร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางสาวเนตรนภา แก้วก่า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นางประภัสสร เป้งไชยโม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางสาวลัดดา อุบลชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางสาวอัญชลี อินเอี่ยม  ครู ชำนาญการ
0
35 นางปฑิตตา โต๊ะชาลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางสาวระเวียง ดอนศรีชา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นายพิทยา จันทร์สำราญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นางสาวภัสรา ทิพย์ลม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นายบรรเทิง ขวัญต่อ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นางสาวมยุรี นาคดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นายสถิตย์ ปัชชาเขียว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นางสาวธัญญ่า บุญหลาย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 ฤทัยรัตน์ โสมชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 กฤษดา ทินราด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นางสุรีย์วรรณ ปัชชาเขียว  ครู ชำนาญการ
0
46 นางสาวสุพัตตรา ศรีภูธร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นางดวงใจ ไชยโย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 คงเดช แก้วมาตร์  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
 
รวม
20