โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 22 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 23 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : กุดดู่พิทยาคม

จำนวน 38

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 3 5
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 2 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 3 5
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 3 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 2 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 1 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 1 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 8 15 23
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
3
0
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
0
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
2
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
0
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
2
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
2
1
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
10
5
8
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายอธิก อินจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นายธนกฤต แก้วมุนินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นายพสธร เพ็ชรแก่น  ครู ชำนาญการ
0
4 นางสาวจงกลณี งามวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางกุสุมา อินตะวิชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสาวณัฐญดา จันทร์ดำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นางมัทนพร เพชรนก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางพูลศรี นามบุญลือ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางภัชราภรณ์ เกิดศักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางเนาวรัตน์ สวัสดิ์ผล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายปราโมทย์ ทองเนียม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายสมคิด จันทะวงค์  ครู ชำนาญการ
0
13 นางสาวนิรมล ไชยโคตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นางสาวพีรดา เอกกัณหา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นายอธิพงศ์ บุญศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางสาววรีรัตน์ สรีมาตย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นายกานท์กวี ทวีสวย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางสาวพรพรรณ เรืองฤทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
19 ศิริชัย หอมดวง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 มนทกานติ สิมมาคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 เพ็ญนภา ศรีภูธร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 จิราพร ไพรเขต  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
11