โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 20 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 22 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ยางหล่อวิทยาคาร

จำนวน 33

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 1 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 3 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 3 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 3 2 5
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 0 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 1 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 1 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 11 11 22
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
2
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
4
0
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
1
0
0
0
6 ศิลปะ
1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
1
0
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
16
3
3
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายมาวิน วุฒิสาร  ครู ชำนาญการ
2
44.00
2 นางสาวฤทัยรัตน์ ชัยสงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
20.00
3 นายอดิศักดิ์ โฉมเฉลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายคำพันธ์ ภาดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสาววิไลวรรณ พลศิริ  ครู ชำนาญการ
0
6 นายสุทธิพงษ์ สูงสันเขต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นายสราวุธ อินทมนต์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นายธะวัช มันทะรา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นายสุรพงษ์ ชัยภูธร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นางสาวภัทรานี ท่อนคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นางสาวกนกภรณ์ ชุ่มเรืองศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นายนิวัฒน์ แพนบุตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางกัญญาลักษณ์ ตันติศรีปรีชา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นางสาวนุจรินทร์ เอ็มชัยภูมิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นายสุริยา ชินทะวัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางสาวรุจิกร เขตสมุทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
17 นางสาวชลธิชา นวลมีศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
30.00
18 นางสาวศรสวรรค์ แสงสุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นายปรัชญา ธิมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นายเกษมสันต์ แสนศิลป์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
4