โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : กุดสะเทียนวิทยาคาร

จำนวน 30

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 1 1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 1 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 4 6
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 0 1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 2 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 0 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 1 1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 7 9 16
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
1
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
4
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
1
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
1
1
0
0
6 ศิลปะ
2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
4
7
5
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางดาวเรือง อุทัยพล  ครู ชำนาญการ
0
2 นางมยุรี บุญแจ่ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายฐิติพงษ์ บุญประคม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางบุญน้อม อองภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายประวิทย์ สุขแสน  ครู ชำนาญการ
0
6 นายอานนท์ สุ่มมาตย์  ครู ชำนาญการ
0
7 นายประวัติ บุญแจ่ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสาวกรรณิกา สีหาโคตร  ครู ชำนาญการ
0
9 นางชมพู่ อินทรเพชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางจรรยา ตองสุพรรณ์  ครู ชำนาญการ
0
11 นายปัญญา สมคำพี  ครู ชำนาญการ
0
12 นางสาวสาริสา เมตตาบุญปโภคิน  ครู ชำนาญการ
0
13 นางสาววิภารัตน์ โพธิ์รัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นายอาทิตย์ สีพาลา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางสาววัชรินทร์พร จันมณี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางสาวพักตร์นิภา หวานเสร็จ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
3
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
5