โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 115 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 117 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ศรีบุญเรืองวิทยาคาร

จำนวน 143

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 10 12
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 9 8 17
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16 20 36
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 8 7 15
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 4 8 12
0
0
0
0
6 ศิลปะ 5 2 7
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 7 1 8
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 4 7
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2 1 3
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 56 61 117
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
8
1
3
0
0
2 คณิตศาสตร์
7
3
7
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18
6
12
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
7
3
5
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
5
2
5
0
0
6 ศิลปะ
4
3
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
8
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
4
0
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
64
18
35
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายนพรัตน์ ฝ่ายเคหา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นายณรงค์ศักดิ์ มูลบุตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางรัตนา อินทรเพชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายธวัชชัย แสงเสงี่ยมชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายวีระพงศ์ พรมพลเมือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายชัยยนต์ ไกรยวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
12.00
7 นางบรรฤทธิ์ พรมพลเมือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายสุขุม อะโนวัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายตระกูลศักดิ์ ทนทาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางรัศมี ทองผิว  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
30.00
11 นายเสงี่ยม เจริญใจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายสัมฤทธิ์ ทุมชะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาวพอฤทัย มั่นคง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางเกษร บุญมาก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายสถาพร ดีหอม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายวิรัตน์ แสงเลข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสาวฉัตรชนก ภูบุญคง  ครู ชำนาญการ
0
18 นายโชติ ชูมณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางกิ่งแก้ว ป้านภูมิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
20 นางปรียดา ชัยชนะทรัพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
21 นางสุมาลัย ชำนาญกิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นายวิสันต์ จันละคร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นายมงคล เสนามนตรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นายขจรชัย พิมพ์สิงห์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
56.00
25 นางจินตนา จันละคร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางทิพวดี อัครฮาด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางสาวบัวทอง ยุบลพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางอาสรา คัวอักเถิง  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
72.00
29 นายณัฐวุฒิ ศรีอนันต์  ครู ชำนาญการ
0
30 นางสุกัลยา โพธิญาณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นายอัครเดช โพธิญาณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
78.00
32 นางเจริญ พฤกษชาติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางสาวศิริพร นามแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
34 นายธนพัฒน์ นามบัณฑิต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นายเกียรติศักดิ์ จันทร  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
27.00
36 นางสาวดารานี อุดชา  ครู ชำนาญการ
1
0.00
37 นายบุญทวี พรหมใบ  ครู ชำนาญการ
0
38 นายกิตนุรัตน์ พฤกษชาติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นางสาวพยอม วังพา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นายทองม้วน แก้วก่า  ครู ชำนาญการ
0
41 นางสาวภคธนัน แสนโฮม  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
90.00
42 นายเกรียงไกร บุญลือ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นางนงนุช อะโนวัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
7
120.00
44 นายวีระวัฒน์ เพ็งคำศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นางสาวพิสิตา ตันวัฒนเสรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
7.00
46 นางสุภาพร แก้วถูก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นางศิริวรรณ โพธิ์ยั่งยืน  ครู ชำนาญการ
4
22.00
48 นายจิตรกร แดงนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นายอนุชา พลสุด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นางสาววัชรี ภูทองดี  ครู ชำนาญการ
0
51 นางสาวภัทราภรณ์ ผิวกระจ่าง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
52 นางสาวนิชนันท์ ขันแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
53 นายสุธรรม ธรรมฤทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นางสาววิภาไล ไชยหงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นางสาวจุฑารัตน์ ปุรา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
7.00
56 นายปราโมทย์ ศรีปัญญา  ครู ชำนาญการ
1
12.00
57 นายอนนท์ กอโพธิ์ศรี  ครู ชำนาญการ
5
163.99
58 นางสาวกาญจนา ทองผิว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
59 นายอำพล อรอินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นายมนเทียร สอนเสนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นายสุนัน สีพัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นางสาวจามรีลักษณ์ อามาตย์สมบัติ  ครู ชำนาญการ
0
63 นายวุฒิภัทร ชาติภูธร  ครู ชำนาญการ
0
64 นายอนุรักษ์ โคตรมงคล  ครู ชำนาญการ
0
65 นายพลวัฒน์ พฤษษาสิตธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นายปิยะพงค์ ที่ภักดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
42.00
67 นางสาวจุฑามาศ ทุมดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 นายธนพงษ์ เจริญไว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นางสาวพรสวรรค์ โวเบ้า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
84.00
70 นายอาคม กำลังเร่ง  ครู ชำนาญการ
0
71 นางสาวพัชรภรณ์ นะเวรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นายปิยณัฐ ทั่งจันทร์แดง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
0.00
73 นางสุจินดา นามบำรุง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
18.00
74 นางอรวรรณ ศึกรักษา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 นางสาวรินรดา ชาติแพงตา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
126.00
76 นายฉัตรชัย โบราณรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 นายเพชร์ บุญมาหล้า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 นางสาวชนันยา บุตรรอด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
79 นางสาวนิตญา สุ่มมาตย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
80 นางนิภาพร พันธุวร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
52.00
81 นางสาวปิยรัตน์ ภูกิ่งนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
82 นางสาวเมทินี แก้วเตชะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
24.00
83 รสิตา หารโสภา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
84 นางสาวประภัสสร วงวิระขันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
85 นางสาวสุภาพร เขตปัญญา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
86 นางสาววรรณวิภา วรรณโชติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
87 นางสาวศุภรานันท์ นาใจตึก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
88 นางสาวปทุมพร จันทรักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
32.00
89 นางสาวสุพัตรา น้อยโสภา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
90 นางสาวสุชาดา อินทร์เจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
7.00
91 นางสาวรัชฎา อุประ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
92 นายภัทราวุฒิ ฉวีวงค์  ครู ชำนาญการ
0
93 นางสาววราภรณ์ วันทองสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
94 นายไตรวิชญ์ ขันแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
95 นางสาวกุมาริกา ยางวิเศษ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
96 เอมมิกา จันทะดวง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
97 จันทิมา อินสาคร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
12.00
98 สุรศักดิ์ ศรีจันทะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
99 นายธรรมนูญ บุญเรือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
100 ศักดา ชาทองยศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
101 อนุชิต จำวิเศษ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
102 ธานินทร์ วงษ์สีหา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
103 ทิพารัตน์ สิทธิชัยจารุเมธี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
104 ภัทรภร ศรีบุรินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
24.00
105 นายพงษ์มนัส บุญทีฆ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
106 รัชฎาภรณ์ อินเมือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
107 นายปรายมนัส สีดาเขียว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
26.00
108 นายนายกิตติศักดิ์ สุมนนอก  ครู ชำนาญการ
0
109 นางสาวอุดมลักษณ์ ประพงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
110 นางสาวอุดมลักษณ์ ประพงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
111 นางสาวพัชรินทร์ พลโยธา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
112 นายวุฒินันท์ วิเศษ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
113 นายธีระวัฒน์ หัสโก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
114 นายสมเกียรติ คำพิมพ์ปิด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
115 นายนรินทร คูณเมือง   ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
3
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
5
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
17