โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์

จำนวน 88

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 3 4 7
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 8 11
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 10 17
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 4 6
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 3 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 2 4
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0 5
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 1 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 25 32 57
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
4
2
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
6
1
4
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10
0
7
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
6
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
0
2
0
0
6 ศิลปะ
1
0
3
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
5
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
1
0
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
35
3
19
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางจารุวรรณ กุลชนิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางเพ็ญประภา ฤทธิธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายสุรสิทธิ์ พันตรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางราตรี โสภากุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสาวจินดา เพ็งวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสาวขวัญลดา เหล็กกล้า  ครู ชำนาญการ
0
7 นายปรเมศวร์ เสพธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายอำนาจ โสภากุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสาวจิตราวดี โฮงคำแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายวิทักษ์ ชูศรีทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นางกนกพร เสพธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายสุนนท์ ชุมแสง  ครู ชำนาญการ
0
13 นางรัตนพร นาคประเสริฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายวิรวุธ บุญลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางหนึ่งนุช แทนค้ำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายสุทิบ เหล่าอุด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสาวสุภาภรณ์ มงคลเคหา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 ว่าที่ร้อยตรีเจษฎากร อินทร์แปลง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางสาววิชชุดา ชำนาญไพร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางมยุรี นาใต้  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางสาวนิลเนตร ปัจฉิมบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นายวิษณุ โสมน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางมลฤดี ศรีวรษา  ครู ชำนาญการ
0
24 นายคงเดช นาใต้  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางสาววนิดา จันจวง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นายชโรทัย เลนีย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นายนิติวัฒน์ ไชยพา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางสาวสุวาธิณี เชือกพรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางกุลฑีรา จันทร์อุทัยกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นายนพฉัตร ปาประลิต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางสาวพรพิชชา สมรัก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นางสาวศิรินภา ศิริบุตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นายธนพัช ศรีวรษา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางสาวอัมพิกา สุระภา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางสาวประภาพร สาระวงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 ว่าที่ร้อยตรียุทธนา มงคลล้ำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
37 นายชรินทร์ อาจสมัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นายเรืองศักดิ์ บุญเรือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นางสาวสุพรรณี วุฒิสาร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นางสาวมุทิตา ตรีเดช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นายประจักษ์ ยอดเมิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
20.00
42 นายธวัชชัย ทองอุทัยศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นายศุภชัย พิมพ์ศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นายณัฐพงษ์ หล้าสา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นางอรวรรณ มาลาศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นางสาวพาณิชย์ จันทะแจ่ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นางสาวประไพพิมพ์ ทองเปราะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นายเกรียงศักดิ์ พรมมินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นายนาถพงศ์ บุญประจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นางสาวยุรฉัตร บัวทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นางสาวจรินทิพย์ ทาทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นางสาวณิชากร แสนบุตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นางสาวพนิดา ตาแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นางนันทิยา นามวงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นายภากรณ์ ทาทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นางสาวมลิวรรณ บัวพิศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นางสาวทิพวรรณ วาดวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
8