โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 102 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 107 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -5 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : คำแสนวิทยาสรรค์

จำนวน 130

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 7 8
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 7 9 16
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 14 24
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 7 10 17
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 19 19
0
0
0
0
6 ศิลปะ 4 4 8
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 1 6
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 5 3 8
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 39 68 107
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
3
3
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
2
13
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8
4
12
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
7
2
8
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
3
14
0
0
6 ศิลปะ
1
1
6
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
5
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
4
0
4
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
31
15
61
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางปุณยวีร์ ธรรมเจริญ  ครู ชำนาญการ
4
44.00
2 นางสาวนิตติการ์ เจริญลอย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายวิเชียร สิรินาคสัณฑิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นางอัญพัชญ์ เสริมสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายอาทร สอนสุภาพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางวัลลภา ศรีไวย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสุภาพร จิตะรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
14.00
8 นายสมร อินตระกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางนาฎจพร ไชยคำภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางเพ็ญประภา พลไชย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายวรายุทธ จันทร์ศรีชา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางอรุณี บุญแสนแผน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางอมร นนทะนำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
78.00
14 ศิริธรรม สอนจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายสมจิตต์ ดาก่ำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายสวัสดิ์ บัวนาค  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางประทานพร แสนเทพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางเสงี่ยม อินทสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายกฤษฎา เมืองมัจฉา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางฉัฐภรณ์ แว่นศิลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางสมสมัย คาร์ลสัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางพิชยา เสนามนตรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
18.00
23 นายสุวรรณ อินทสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางสุดารัตน์ พิสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
48.00
25 นางสาวธนพร น้อยบุ่งค้า  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางสาวรุ่งจิต แสนดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
91.00
27 นางสาวมยุรี นาชัยสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางภิญโญ สงไพรสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางพรรณพิลาศ คำสิงห์โสกเชือก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางสายเพชร ศรีหะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางสาวอุไร ทัพทะมาตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางปาริชาติ จารุพงศ์ ชัยแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางณัฐพร เกตุแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางอุไรวรรณ บุญเต็ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
8
112.00
35 นางไพจิตร ฤาชา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางช่อทิพย์ คาสเตลีน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นายทิวากร มาเบ้า  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นางปาลรวี พึ่งตาแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
39 นางสาวหรรษกานต์ หวังชื่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางสาวศิริชนก จุลนาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
66.00
41 นางศิริญญา กองแก้วจินดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นางสาวนุสรา พิมพิศาล  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
90.00
43 นายอานนท์ ฤาชัยลาม  ครู ชำนาญการ
4
36.00
44 นายทศพร จันศรี  ครู ชำนาญการ
0
45 นางสาวชนัญณิชา เกษาพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นางสุนทรี ผิวจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
47 นายอดิศักดิ์ เอกตาแสง  ครู ชำนาญการ
0
48 นางสาวกาญจนา พรหมซาว  ครู ชำนาญการ
0
49 นายอุทัย หาระสาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
50 นางจิติมา หาระสาร  ครู ชำนาญการ
0
51 นางจิรนันต์ เกตุแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
24.00
52 นายอดิศักดิ์ วงศ์ภาคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
53 นายจิระเดช เหตุเกษ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
54 นายพิทักษ์พงศ์ ชาบัวน้อย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
55 นายวีระศักดิ์ เวียงสมุทร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นางภัทราวดี ศรีโนนยาง  ครู ชำนาญการ
0
57 นางสาวพัชรี ศรีบุญเรือง  ครู ชำนาญการ
0
58 นายสหัสชัย วศินวัฒนา  ครู ชำนาญการ
0
59 นางสาวภิญญาพัชญ์ พลทา  ครู ชำนาญการ
1
10.00
60 นางสาวสวรรยา ตาขำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7
64.00
61 นางสาวนภาพร นันช่วง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นายวิทยา โสหา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
63 นายสาคร เห็มพรมมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นายสมิง สงไพรสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
65 นางสาวอรนุช สอนสุภาพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
66 จ.ส.ต.ทศธรรม สารคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 นายมงคล คนขยัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 นางสาวเสาวนิตย์ ไชยพร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นางธิดารัตน์ พร้อมพรั่ง  ครู ชำนาญการ
1
16.00
70 นายภาณุวัฒน์ ศรีโนนยาง  ครู ชำนาญการ
0
71 นางสาวศิลามณี บุตรศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นางนภาพร วิปัสสา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 นางสาวพัชรียา มุมสำ  ครู ชำนาญการ
0
74 นายสายชล ลือคำหาญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
56.00
75 นายไพวัล ศรีบุรินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
76 นางสุณี ประจันนวล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
8.00
77 นายอนุวัฒน์ หลักหนองบุ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 นายวิทยา เพียแก่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
79 นายอานนท์ อาสาสอน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
80 นางสาวยุวรี เพชร์ภูวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
18.00
81 นายสมคิด บัวกมล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
82 นายวรวรรษ บุญแสนแผน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
83 นางสาวนันทัชพร ขจรมณี  ครู ชำนาญการ
5
57.00
84 ฤทธิ์ธาคินณ์ กิตติยตระกูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
85 ทิพย์สุดา วงษ์ทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
86 นางสาวอุมาพร คำพรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
60.00
87 นางสาวพิรัญญา พันธุศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
88 นางสาวณัฐปภัสร์ แก้าก่ำ  ครู ชำนาญการ
0
89 นางวงเดือน เพ็งธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
90 นางปริศนา สกุลวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
91 นางสาวนิลาวรรณ คุณนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
92 นางสาวสุพัตรา ศรีพันธบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
93 นายอภิวิชร์ สีบัวรินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
14.00
94 นางสาวลัลสา เกตุนาค  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
95 นางมณีอมรินทร์ พีรพิชญกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
50.00
96 นายคุณานนท์ พรมบุตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
97 นางนารีรัตน์ สอนสุภาพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
98 นางสาวนิตติการ์ เจริญลอย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
99 นายวิทยา เพียแก่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
100 นางสาวนิตตการ์ เจริญลอย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
101 นางสาวนิตติการ์ เจริญลอย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
102 ทวี​ ต​ะ​โคตร​  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
103 นางปิยะนุช จตุเทน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
104 นายสุธรรม ธรรมฤทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
4
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
4
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
4
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
4
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
3
 
รวม
27