โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 25 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 38 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -13 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : โนนสูงพิทยาคาร

จำนวน 45

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 1 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 4 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 7 7
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 2 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 3 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 15 15
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 1 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 3 35 38
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
1
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
2
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
3
4
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
0
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
1
2
0
0
6 ศิลปะ
0
0
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
9
6
0
0
8 การงานอาชีพ
0
2
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
1
18
18
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางทิพวัลย์ ไชยวาน  ครู ชำนาญการ
0
2 นางเพ็ญจิตร ถิรสถิตวงษ์  ครู ชำนาญการ
1
0.00
3 นายธวัชชัย ผ่องญาติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางมาฆะศิริ สิทธิมงคล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางเตือนใจ เหมโส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายธรรมศักดิ์ แก้วกัลยา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสุมาลี กิตติราช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสาวกรรณิกา แข็งแรง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางไพบูลย์ แสงศีลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางนาตยา น้อยนรินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางแอนนา เทียนสีม่วง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางรุจีรัตน์ โสนะโชติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางวนาพร วังคำแหง  ครู ชำนาญการ
0
14 นางปาริชาติ ตาสว่าง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 สิบเอกพลวิสิษฐ์ นามีผล  ครู ชำนาญการ
0
16 นางสาววันยุภา บรรณเทศ  ครู ชำนาญการ
0
17 นายคมกริช สีหาทับ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางปัทมา อาจหาญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางรสรินทร์ สุโพธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางสุพิน วิวิจไชย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางสาวยุพารัตน์ แก้วเนตร  ครู ชำนาญการ
0
22 นางอรัญญา สุวรรณวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางสาวอภิญญา แน่นอุดร  ครู ชำนาญการ
0
24 นางสาวภัทร์ฐิตา แท่งทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นางสาวยุพารัตน์ แก้วเนร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นายภราดร คัณทักษ์  ครู ชำนาญการ
0
27 นิศากร​ สุวรรณ​บุตร​  ครู ชำนาญการ
0
28 นายณรงค์ เหมุทัย  ครู
0
29 นางสาวรุจิรา สุธรรมมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางถนอมจิตร พิมพ์จำปา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางสาวจันทร์จิรา จันทร์พิทักษ์  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
3
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
4
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
3
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
 
รวม
18