โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 142 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 148 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -6 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เลยพิทยาคม

จำนวน 216

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 4 12 16
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 5 18 23
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12 23 35
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 4 14 18
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 22 23
0
0
0
0
6 ศิลปะ 4 6 10
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 3 9
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 4 3 7
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 6 7
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 41 107 148
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
5
0
10
1
0
2 คณิตศาสตร์
1
1
21
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10
5
20
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
4
4
10
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
7
3
13
0
0
6 ศิลปะ
5
2
3
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
4
3
2
0
0
8 การงานอาชีพ
0
2
5
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
6
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
37
20
90
1
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวจริยา พรหมรักษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางรัตนาภรณ์ พลชา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางอรุณี ปิยรังสิยานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายสุริยา พิมพ์ศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางปริยามญชุ์ สรรพการ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางเย็นจิต คำครู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางศรีสุรางค์ สารีพิมพ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางเพชรรัช รัดมาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางอนงค์นาฏ วราเสฏฐานนน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางมัลลิกา ทุมจันดา  ครู ชำนาญการ
0
11 นางสาวอัจฉราพร กันหาอาจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางกรรณิกา อินพินิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสุนันท์ ปัสสา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายสมชาย โสภารักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายคุ้มครอง บุญช่วย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางณัฏฐนิชา จำปาอ่อน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสาวสุไพรี กองมณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางธวัลรัตน์ สิงห์เทพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางสาวจีระนันท์ สาพรหม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางวลัยพรรณ สุวรรณชาติธนบดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นายสุรชัย กัลป์ชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางณิชารีย์ ชมเชย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางสาวพรวดี พรมเดช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางเพ็ญศิริ พสิษฐ์เนาวกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางปิยนุช สิงห์สถิตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางพรพิศ อิ่มเอิบ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางพิศเพลิน มณีวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางเพ็ญแข จันทนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางยุพาพร พรมศิลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางรุจิรา ลือเดช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางวัชรี ชินชัยพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางสาวประพิณ สันติวรากร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางพนิดา กุลเทียนประดิษฐ์  ครู ชำนาญการ
0
34 นางสาวปรียาดา เพชรเวียง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางอสาวดี วิเศษสัตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางอัญญารัตน์ พุทธิมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางอุทุมพร สาระทัศนานันท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นายไชยา โคตรพัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นายธีรวัชร สุรินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นายประวิตร บุญประคอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นายสถิต วิเศษสัตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นายองอาจ เกตะวันดี  ครู ชำนาญการ
0
43 นางรจนา พากระจ่าง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นางปภาวี คำปัญโญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นางน้ำริน รัตนสีหา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นายทวีวัฒน์ พิมพ์พัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นางจิราพร ยะคำป้อ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 นางสาวนิรันรัตน์ สุภาษิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
49 นางสาววรนาฎ สอนพรหม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
50 นางจิตรลดา รามศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
51 นางสาวอุไร พรมมาวัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
52 นายสมศักดิ์ แสงสว่าง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
53 นายสุวิทย์ สุทธิแพทย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
54 นางสาวพัชนี พินธุวัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
55 นางสาวขวัญเรือน นิกรสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
56 นางสาวสุนทรี ศิริสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
57 นางสาวขวัญฤทัย ทองอินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
58 นางนงลักษณ์ ศิริหล้า  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
59 นางจุฑารัตน์ นาคะรังษี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
60 นางสุพัตรา ไชยจันหอม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
61 นางชุติมันต์ จินตเมธาพรพงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
62 นางสาวศิริลักษณ์ แสนใจวุฒิ  ครู ชำนาญการ
0
63 นายสุวิทย์ สารเงิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
64 นางกรรณิกา สุทธิแพทย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
65 นางสาวดวงสุดา สุปมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
66 นายศิวัชญ์ ราชพัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
67 นางสุมนฑา เจียมสงวน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
68 นางจารุวรรณ โพธิ์ชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
69 นายวัชระ น้อยมี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
70 นางสาวเสาวลักษณ์ กัลยา  ครู ชำนาญการ
0
71 นางสาวปริศนา บุญประสพ  ครู ชำนาญการ
1
99.99
72 นายภูสิทธิ์ จันทนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
73 นายเจษฎา อินพินิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
74 นางศุภมาส ไชยปะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
75 นายชาติชาย พิมพ์ศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
76 นายภัทร สุขผุย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 นายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่าง  ครู ชำนาญการ
0
78 นางกฤศนรัตน์ พุทธเสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
79 นายกีรติ มูลเมือง  ครู ชำนาญการ
0
80 นางสาวบัวบูชา คุณารัตนศิริกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
81 นายเจษฎา กาญจนาจินดานันต์  ครู ชำนาญการ
0
82 นางสาวรัชฎาพร เชียงทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
83 นางศกุนตลา เอื้อประเสริฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
84 นางจิภาดา ดวงท้าวเศษ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
85 นางดวงจันทร์ อาจศัตรู  ครู ชำนาญการ
0
86 นางสาวพนิดา แซลิ้ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
87 นางสาวจรัญญา เพชรเพ็ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
88 นางพัชรี มูลเมือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
89 นางสิริจรรยา ราชแข็ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
90 นายจีรพรรณ ดาขัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
91 ว่าที่ร้อยตรีอภิเบศร์ รักษางาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
92 นางสาวช่อกนก อาจศัตรู  ครู ชำนาญการ
0
93 ว่าที่ร้อยตรีอาวุธ ดวงดาวพารัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
94 นายจักรพันธ์ บรรณารักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
95 นางการะเกษ คงขุนทด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
96 นายพิชญากรณ์ เหล่าอรรคะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
97 นายคธาวุฒิ สารมะโน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
98 นางสาวศิรินทรา ประดิษฐ์ด้วง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
99 นายศักรินทร์ ขูรีรัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
100 นางพรทิพย์ ใจวงค์  ครู ชำนาญการ
0
101 นางศศิธร เดชไทย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
102 นางระมัด ไข่หินตั้ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
103 นางมยุรีย์พร ขันติยู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
104 นางสาวชลิดา ศิริพงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
114.00
105 นางขวัญชนก บุญประคอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
106 นางอภิญญา บุญโท  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
107 นายพงศ์พล บุญโท  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
108 นายสุพจน์ ทำจ้อม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
109 นางสาวปภัสสร แก้วพิลารมย์  ครู ชำนาญการ
2
88.00
110 นางสาวปูริตา จั่นทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
111 นางสาวนภาพร คำเชียง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
112 นายสาววริศนันท์ อุปไมยอธิชัย  ครู ชำนาญการ
0
113 นางสาวสุกัญญา ราชเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
114 นายทองม้วน ลีกอก  ครู ชำนาญการ
0
115 นางสาวชมพูนุท อมรรัตนพงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
36.00
116 นายพัสกร กมลรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
117 นางสาวณัฐณิชา จำปาอ่อน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
118 นางศิริพร พิมพ์ศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
119 นางโฉมสุภางค์ ถมกระจ่าง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
120 นายพีรกร สิงห์ชัย  ครู ชำนาญการ
0
121 นางสาวพรสุดา มูลเพ็ญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
122 นางสาวรัตนา อินทจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
123 นางสาวเพชรรัตน์ ภูธรศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
124 นางสาวแก้วกานดา สุขจ้อย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
125 นางเบญญาภา ทุมสงคราม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
126 นางสาวณัฐพร สิงห์มณี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
127 นางสาวอาภาภรณ์ ศรีวิชา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
128 นางสาวสมจิตร ทิพรส  ครู เชี่ยวชาญ
0
129 นายจุลดิศ คำหว่าน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
130 นางสาวอรุณี เยาราช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
131 นางสาวจีระนันท์ ธรรมโชดก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
132 นางสาวรติพร ดรอินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
133 นางสาวชญานี แก้วกัลยา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
134 นางสาวอนุพร วิชามล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
135 นายกำชัย บุตระมี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
136 นายธนกฤต จันทร์อ้วน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
137 นางสาวปิยวรรณ ศรีจันทวงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
138 นายกิตติศักดิ์ โกสูงเนิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
139 นายสันติชัย ปีทาลาด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
140 นายสุวัฒน์ คงขุนทด  ครู ชำนาญการ
0
141 นางอุทุมพร คูณเมือง  ครู ชำนาญการ
0
142 นางสาวจริยา พรหมรักษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
6
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
15
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
9
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
6
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
11
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
4
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
4
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
6
 
รวม
66