โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 36 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 37 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : นาด้วงวิทยา

จำนวน 48

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 4 5
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 3 5
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 6 6
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 2 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 6 6
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 3 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 2 5
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 11 26 37
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
2
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
0
4
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
1
5
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
3
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
1
3
0
0
6 ศิลปะ
1
0
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
3
1
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
11
8
18
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวภัทรียา ผาจันดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นายบุญรัก ประฮาดไชย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายอไนท์ แน่นอุดร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสาวณัฐยา สิงห์หาเทพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสาวณัฐชนก ชัยศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสาววัชรา สุขร่ำไป  ครู ชำนาญการ
0
7 นางสาวสุภาพร พิเมย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายสมาตย์ แสนโยธา  ครู ชำนาญการ
0
9 นายนพดล ช่วยบุดดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสิริกร สุยอย  ครู ชำนาญการ
0
11 นางศิริรัตน์ ยาบุษดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางอรุณ ศรีมนตรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางรุ่งนภา บุตรดีสุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายสยาม พรมกัลยา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสุภูษณี พรมกัลยา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางปิยะนุช ฉิมพา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสาวบุญจีน วิรัตติยา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางสาวนรินทร์ เข็มม่วง  ครู ชำนาญการ
0
19 นางสาวพลอยนภัส ไสยโยธา  ครู ชำนาญการ
0
20 นางนิตติยา แน่นอุดร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางวารุณี ประฮาดไชย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางภัทรา คำสีทา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางนิตยา บริบูรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางสาวญาณิศา ผิวฝาด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นายสิงห์ชัย ละราคี  ครู ชำนาญการ
0
26 นางสาวสถิตย์พร ปัญจะขันธ์  ครู ชำนาญการ
0
27 นางชรินทร์ทิพย์ ทับทิมจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นายสมหวัง นาไชยเวศน์  ครู ชำนาญการ
0
29 นางสาวสุพรรณี ศรีพล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นายธนรัฐ บุตตะแสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางสาวทัศนีย์ พุทซาคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นายทวิวัฒน์ น้อยบุดดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
33 นางสาววันวิสา จันทะบับภาศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นายสุรพงษ์ นาสมปอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นายวีรชน สอนเฒ่า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางสาวทวินันท์ ชมภูโคตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
3
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
8