โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เชียงคาน

จำนวน 109

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 7 9
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 4 4 8
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 10 14
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 3 4 7
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 9 10
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 3 5
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 1 4
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 4 7
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 2 2
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 22 44 66
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
4
5
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
4
4
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
4
6
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
3
1
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
3
5
0
0
6 ศิลปะ
2
1
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
3
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
2
1
4
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
18
18
30
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายอัธยา วิชาเป็ง  ครู ชำนาญการ
0
2 นายสิทธิชัย บุตรมาตย์  ครู ชำนาญการ
5
30.00
3 นางสาวชนม์นิภา สายจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางประภารัตน์ วิทคิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสุจิตรา ประภาวุฒิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสุมามาลย์ รัตนโกสุม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสาวสุจารีย์ สังข์ทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางขวัญหล้า ผาหอมสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
144.00
9 นายอภิสิทธิ์ ศรีกุลวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
10 นางซึ้งฤดี นวลประเสริฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสุรีย์พร บุสดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายวาสนา บุดดาเหลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางกรรณิการ์ นามนนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางจริยา ศรีขันซ้าย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางจันสุดา บุตรมาตย์  ครู ชำนาญการ
0
16 นายพิเชษฐ์ โพนสิม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นายปรีชา นามนนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นายมนตรี ผ่านสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางชาคริยา พรมมาปี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
20 นายพิษณุวัตร หงษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางรัชณี หยินอยู่  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางสาวอรญา จันทะมีเจริญกิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางศวัสพร ปานกลาง  ครู ชำนาญการ
0
24 นางลำพูน หล้าพันธ์  ครู ชำนาญการ
0
25 นางณัฐปภัสร์ สายจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางสาวมาลีวรรณ มินดาทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
76.00
27 นายปกรณ์ ชมวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
28 นายชยพล พรมมาปี  ครู ชำนาญการ
0
29 นางลักขณา บริบูรณ์วัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางสาวภัทรวดี สุวรรณดี  ครู ชำนาญการ
0
31 นางสุทธินี แร่นาค  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นายยอด กามล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นายสุวิจักขณ์ วอหา  ครู ชำนาญการ
3
24.00
34 นางสาวจันทร์ทิพย์ กรมทอง  ครู ชำนาญการ
0
35 นายอลงกรณ์ ระวังชัยสงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นายอุทัย ไชยโชค  ครู ชำนาญการ
2
24.00
37 นายมนตรี ประกอบกุล  ครู ชำนาญการ
0
38 นางจุรณี อ้นคง  ครู ชำนาญการ
1
8.00
39 นางเกลียวพันธ์ ใจตรง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางเยาวทิฎา กุศลมานิตย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นายวีระธรรม จำปาบุรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นางสาวทิพเนตร น่วมหมวด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นายวรพิพัฒน์ จันทสาร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นายบัณฑิต หยินอยู่  ครู ชำนาญการ
0
45 นางศิริพร แสนบุดดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นายกงจักษ์ มีมูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นางสาวชวัลนุช พรมภักดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
88.00
48 นางสาวธัญรดา อุตนันท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
0.00
49 นางวรัชยา ไปแดน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นางหยาดฟ้า วิชาพร  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
90.00
51 นางทิชากร เห็มทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
52 นางปิยะนุช จิตรประเสริฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
53 นางกนกวรรณ เทียนคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
24.00
54 นางสาวอรอนงค์ วังคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
24.00
55 นางสาวคนางค์ เชื้อบุญมี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นายวสันต์ เทียนคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นางสาวรัชนีกร เนตรผง  ครู ชำนาญการ
6
42.00
58 นางวัจรีภรณ์ บุสดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
59 นายณรงค์ฤทธิ์ หลักคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
36.00
60 นางสาวสรินนา วงษ์ป้อง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 ว่าที่ร้อยตรีสุธิดา ทองยา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
62 นางสาวณัฏฐณิชา คำต่ำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 ปิยพร ทะภา  ครู ชำนาญการ
0
64 จิราภรณ์ พรมบูรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 ชรินทร์รัตน์ พรมสิทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นายอาทิตย์กมล แสนใจวุฒิ  ครู ชำนาญการ
3
28.00
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
5
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
3
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
 
รวม
17