โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 17 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 18 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เขาแก้ววิทยาสรรพ์

จำนวน 29

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 0 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 1 1
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 4 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 2 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 1 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 1 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 2 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 7 11 18
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
1
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
1
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
1
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
2
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
3
3
12
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายอัศราวุฒิ จันทร์มา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
64.00
2 นายไพรรัตน์ ภูธรศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายอนุวัต ศรีจันทา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางพรทิพย์ อามาตมุลตรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายอภิศักดิ์ อองภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายพีรภาส อามาตมุลตรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางมิตธิดา ปางชาติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางวิรดา วงษ์ลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางอมรรัตน์ หงษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายสุวรรณ ไชยคินี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายสุทธิวรรณ นาสินส่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางกิ่งกาญจน์ พรหมจักร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางน้ำทิพย์ นามกอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางประภัสสร แก้วแสนเมือง  ครู ชำนาญการ
0
15 นายธนัญชัย ทุมสงคราม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางวัชราภรณ์ แสนใจวุฒิ  ครู ชำนาญการ
0
17 นางสาวดลนภา พลพาน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางสาววิจิตรา กรมทอง  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
3
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
3
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
9