โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 39 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 40 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ภูเรือวิทยา

จำนวน 74

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 5 6
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 6 7
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 6 9
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 3 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 4 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 1 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 1 4
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 4 5
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 10 30 40
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
2
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
1
5
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
5
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
1
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
2
0
0
0
6 ศิลปะ
1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
3
0
0
8 การงานอาชีพ
1
2
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
10
13
17
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวสุภนิดา นาราศรี  ครู ชำนาญการ
0
2 นางสาวนิตยา กาวล  ครู ชำนาญการ
0
3 นางวิรตา ไชยหาญ  ครู ชำนาญการ
0
4 นางดวงพร พรมน้ำอ่าง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางนัฏฐ์วรัตถ์ วิจิตรปัญญา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสาวอุบล จันทะสี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นายทองพูน ทิพรส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางพูนสุข ไชยสีหา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสาวนัฐพร แสนประสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางกุสุมา เสนานุช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางประเทือง มิคะมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางกรรณิกา เทพวันดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 ว่าที่ร้อยตรีหญิงบัวหลวง เบาะแฉะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายสุริยา เทพวันดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางประภาวรรณ สุขทองสา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางพัชรี อุ้ยเลิศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสาคร มลอามาตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางสาวหทัยกาญจน์ พอค้ำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายวีระชน แข็งแรง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางรุจิราภา อินทบุญศรี  ครู ชำนาญการ
0
21 นางขนิษฐา วงคำโสม  ครู ชำนาญการ
0
22 นางดาวใจ ทำทิพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นายกฤติกร อินทะกิจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางสาวสันทนี จอดนอก  ครู ชำนาญการ
0
25 นายสันธิเวชช์ มงคลชัย  ครู ชำนาญการ
0
26 นายชัยทัต จันโทภาศ  ครู ชำนาญการ
0
27 นายโชคชัย สุขผล  ครู ชำนาญการ
0
28 นายสมบูรณ์ คนยั้ง  ครู ชำนาญการ
0
29 นางชลรส ไหลภาภรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางกัญญาณัฐ ถาจัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางสาวอรอุมา ขันทะศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นางสาวเดือนเพ็ญ จันทะคุณ  ครู ชำนาญการ
0
33 นางฐิติมา หล้าหิบ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางสาวเรืองศิริ สีหามาตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 ณัฐกิตติ์ชยากรณ์ ตรีวิเศษ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 สุภาภรณ์ แก้วสุฟอง  ครู ชำนาญการ
0
37 ชุติณัฐสมน ปัญญาใสธนกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 ปิติรัตน์ รอดทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นายวิทยพัฒนท สีหา  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
3
 
รวม
12