โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 41 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 43 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ภูกระดึงวิทยาคม

จำนวน 57

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 1 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 4 2 6
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 7 11
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 4 6
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 6 7
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 3 5
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 1 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 1 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 17 26 43
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
0
5
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
1
6
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
0
5
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
4
0
3
0
0
6 ศิลปะ
3
1
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
1
0
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
18
2
23
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวลัลน์ลลิตา ทุมสิงห์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
99.99
2 นางสาวกนกวรรณ สุขใจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
7
95.00
3 นายทรงวุฒิ ศิริวัฒนเมธานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางไพรัช ขอสูงเนิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
18.00
5 นางศุภิศา มาลาแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายธีรพงษ์ จะโนรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางปนัดดา จะโนรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายสมัย สายลาด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสาวจุฑามาศ ผิวกลม  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
12.00
10 นางสาวอิสริยารักษ์ ยศสุภาพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
56.00
11 นายไกร มาลาแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางกมลลักษณ์ ศุภอมรเรืองศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายประจวบ ดานา  ครู ชำนาญการพิเศษ
7
106.00
14 นางสุกัลยา ดานา  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
90.00
15 นายชาญชัย นันทะผา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางจารุนีย์ สิงห์ทองลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
17 นายนพรัตน์ ทองล้น  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
120.00
18 นางกรรณิการ์ อินทิแสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
32.00
19 นางอินทิรา แถลงกัณฑ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
119.99
20 นางสุบิน ประชุมวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นายธีรภัทร์ ปุญญา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางศิริพร โนนุช  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
23 นายวรวัฒน์ สมวงษา  ครู ชำนาญการ
0
24 นายสัญญา โทรัตน์  ครู ชำนาญการ
10
102.00
25 นางสาวทิพวรรน มูลสาร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นางอุไรวรรณ มนตรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางสาวนรารัตน์ แสงจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
72.00
28 นางนงค์เยาว์ รอนศึก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางสาวนริศรา จันทร์แก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางสาวลัดดาวัลย์ แก้วโวหาร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
8.00
31 นางสาวสุกัญญา แก้วกงพาน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
48.00
32 นายศราวุฒิ มงคล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7
68.00
33 นายเฉลิมพล บุตรมูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
32.00
34 นายเอกชัย ไชยรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางสาวสุกัญญา สีเคน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
84.00
36 นางสาวนพวรรณ รัตนนิมิตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
58.00
37 นางสาวอารียา โสมาบุตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นายจิตติ ผดุงกิจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นางสาวนิตยา​ พรมพื้น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นายบรรเทิง ขวัญต่อ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นายวรภัทร สุขสมบัติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
4
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
3
 
รวม
15