โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 16 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 17 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เอราวัณวิทยาคม

จำนวน 21

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 1 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 4 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 3 3
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 0 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 1 1
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 2 5
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 6 11 17
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
1
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
0
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
0
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
1
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
5
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
4
1
12
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางพีรดา เปรมผล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางสาวมาริสา บาลนาคม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
6.00
3 นางสาวแพรวพรรณ นาลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
4 นางกิติยา คำมะณีจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายวิไล วรพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางกิติราภรณ์ จันทะวัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
9
79.00
7 นางสิริวรรณ ตลับนาค  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสุดใจ แก้วอ้น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางกิ่งแก้ว ศรีบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
10 นางสาวพิตตินันท์ พานุสี  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
11 นายองอาจ แก้วอ้น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายจุฑาทอง ปลัดกอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายสุรสีห์ บุญศาสตร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
13.00
14 นายบุญร่วม ป้อชำนิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
6.00
15 นางสาวปักษา พิมคีรี  ครู ชำนาญการ
12
108.00
16 นายสมควร คำมะณีจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
9