โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 16 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 17 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ผาสามยอดวิทยาคม

จำนวน 27

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 1 1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 1 1
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 2 5
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 2 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 0 0
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 1 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 1 0 1
0
0
0
0
  รวม 8 9 17
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
0
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
0
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
0
0
0
6 ศิลปะ
1
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
1
0
0
  รวม
7
1
9
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายสุวิทย์ สารีแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นายกริช บุญมาก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายบุญธนภัทร นามนุษย์ศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
251.99
4 นางรุ่งสกุล เที่ยงภักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
52.00
5 นางบุญธรินทร นามนุษย์ศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
240.00
6 นางพิมพ์ชนก อ่อนอาจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 ว่าที่ร้อยตรีพุทธคุณ จำปาน้อย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
37.00
8 นางสาวจารุวรรณ กางแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
104.00
9 นางเพ็ญพักตร์ นิลยอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
212.98
10 นายภูมินทร์ภัทร์ จิณณรัตนากุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นายภูเบศ เพ็งธรรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นางสาวมัลลิกา เกษทองมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางสาวลักษมน ชาภูธร  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
14 นางสาวณัฐริกา คงไมตรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
15 นางสาวอุไรวรรณ รามศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
63.00
16 นายอภิชาติ สอนสุภาพ  ครู ชำนาญการ
1
18.00
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
3
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
7