โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 44 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 46 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : หนองหินวิทยาคม

จำนวน 67

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 4 5
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 3 6
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 7 12
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 4 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 6 6
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 1 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 3 6
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 17 29 46
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
1
4
0
0
2 คณิตศาสตร์
3
0
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
2
9
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
1
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
0
4
0
0
6 ศิลปะ
1
2
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
3
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
5
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
10
7
29
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวสุธาสินี ไชยแสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
9
102.00
2 นายธงศักดิ์ มาศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
35
313.00
3 นายบุญเที่ยง คนกล้า  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางไมตรี พันธุ์จ้อย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางกรรณิการ์ สิงห์สถิตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
7
51.00
6 นายกุลเชษฐ ศรีพล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
62.00
7 นางอรทัย พูนสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
30.00
8 นางเพิ่มพูล สิงห์สถิตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
15.00
9 นางสารภี พุทธวอร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
7
48.00
10 นายสถาพร พุทธวร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสาวชนัดดา ประกิ่ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
9
94.00
12 นางยสินทรา ทองวิเศษ  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
84.00
13 นายกฤดากร ทิพนนท์  ครู ชำนาญการ
0
14 ว่าที่ร้อยตรีอดิศร พูนสวัสดิ์  ครู ชำนาญการ
9
153.99
15 นายจะเด็ด สิงห์สถิตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
51.00
16 นายกิตติพัฒน์ พิมพ์เขต  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
128.00
17 นายชลธวัฒน์ มีดี  ครู ชำนาญการ
1
99.99
18 นางสาวรัชนีกรณ์ ธนันท์ไชยสิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
13
96.00
19 นางสาวละแนง โลขันสา  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
46.00
20 นางสุพัตรา สิงห์สถิตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
14
273.99
21 นายเกรียงศักดิ์ เปานาเรียง  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
40.00
22 นายดำรงค์ คำมงคุณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางพัชรี ดวงศรี  ครู ชำนาญการ
2
32.00
24 นางเกศรา สิทธิพรมมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
16.00
25 นายพิทยา สิงห์สถิตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
12.00
26 นางกรชนก สุจันทร์ศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
128.00
27 นางนุจรี ช้างอินทร์  ครู ชำนาญการ
0
28 นางกฤติยา ตะไก่แก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
9
96.00
29 นางวนิดา สิมาชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
30 นางสาวมลฤดี พิมพ์เขต   ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
31 นางสายยนต์ คำมงคุณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
24.00
32 นายบรรพต ตะไก่แก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
36.00
33 นางปาริชาติ เทพภูเขียว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นายชาญชัย บุษบา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางอุบล ศุภบวรรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
7
335.99
36 นางอุบล คำมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางสาวชุติพันธุ์ เรืองใสส่อง  ครู ชำนาญการ
2
12.00
38 นางสาวปาลิดา บุญชูธัญญนพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
9
353.97
39 นายจิรติ พุฒพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นางสาวสุภัสสร หอยสังข์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางลดาวัลย์ พิมพ์เขต  ครู ชำนาญการ
0
42 นายศักดา พรมกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นางสาวกันต์กมล ชมพูโคตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นางสาวราตรี แก้วคง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
4
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
3
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
6
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
3
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
 
รวม
23