โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : โนนแดงวิทยาคม

จำนวน 17

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 2 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 0 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 3 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 1 1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 3 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 0 1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 7 9 16
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
2
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
0
4
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
3
0
0
6 ศิลปะ
0
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
2
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
1
2
13
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายดอน สัจจา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางชนิดา เอกสะพัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายธีรภาพ ตะโคตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางดรุณี พวงทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางรัชดาภรณ์ ไชยกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายเศกสิทธิ์ พารา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสุนิสา พารา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายวิทยา สีพลลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสาววริทธิ์ธร ศรชัยประสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายนราธิป แสนยันต์  ครู ชำนาญการ
0
11 นายสุพัฒน์พงษ์ ละสุวรรณ  ครู ชำนาญการ
0
12 นางสาวระพีพรรณ เทียกสม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาววัชรา มะธิตะโน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสาวทิพาพร สุโพธิ์คำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายระยอง สมบัติทา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 ธัญญา ตรงดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
6