โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 166 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 179 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -13 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สตรีศึกษา

จำนวน 251

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 3 18 21
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 15 24 39
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14 33 47
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 20 21
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 22 24
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 6 8
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 3 5
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 4 7 11
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 2 3
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 44 135 179
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
3
16
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
6
33
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6
2
39
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
21
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
24
0
0
6 ศิลปะ
0
0
8
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
4
0
0
8 การงานอาชีพ
0
2
9
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
3
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
9
13
157
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายวชิระ โคตะโน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางวิไลวรรณ นามเขต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายพรหมจตุรพักตร วรขันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายเอกรินทร์ ศรีผ่อง  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
66.00
5 นางสาวกรรวี ณ. เมืองสอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางเยาวลักษณ์ มิ่งโสภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางศิริลักษณ์ คามวัลย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสาวพัชนี สุริยพันธ์ุ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายไชยรัตน์ เอี่ยมแบน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายยศ เทียนทองดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสมาน ศุภคุณภิญโญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสุกัญญา บุณยทัต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายสิทธิชัย ทิพย์สิงห์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
18.00
14 นางวชิราภรณ์ ศรีพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายวิชยะ บุญยะโพธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
36.00
16 นางวัชราภรณ์ ไชยวงษา  ครู ชำนาญการ
0
17 นายชัยวัฒน์ แก้วตั้งขึ้น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางสาววรวาส หาญอาษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางสิริรัตน์ สำราญจิตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางอุษณียวรรณ เพ็ชรโยธา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นายพิวัฒน์ แฝงสะโด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นายสุเมธ จันทรสมบัติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางพวงพิศ นาไชยโย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางสุดารัตน์ หมายประโคน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางศุภลักษณ์ เวียงสีมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นายสมชาย แสนทรงศักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นายสมชาย มูลมั่งมี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นายกิจจา มุขพรหม  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
36.00
29 นางณัฐชานันท์ ธงทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางสุภาวดี แดงวิบูลย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางศศิวิมล เอี่ยมแบน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางอนงค์ บัวพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางแหวนเพชร วรรณสุทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางสาวชมพูนุช ทิพนัส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางสาวนิภาพร นาอ่อน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางวัทธนา เทียนทองดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางศันสนีย์ มุสิกวัน  ครู ชำนาญการ
0
38 นางจินตนา ศรีสุขกาญจน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นางรุ่งทิพย์ ทองอินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นายสมภพ เฉลิมแสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นายปรัชญา รุ่งศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นายวิชัย ศุภคุณภิญโญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นางเนาวรัตน์ เฉลิมแสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นายสุภาพ ภูดินดาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นางอรวรรณ ภูกลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นายอาคม สุทธิประภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
47 นางช่อเอื้อง รัตนวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
36.00
48 นางเบญจมาศ มุขพรหม  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
42.00
49 นางสาววชิราพร ภูริพันธุ์ภิญโญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
50 นางชุติกาญจน์ สุดบนิด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
51 นางสาวจันทร์ฉาย เศษแสงศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
52 นางพัชราวดี ประกอบแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
53 นายประหยัด ปรินทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
54 นางฐิติรัตต์ พูลลาภ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
55 นายพิศิษฐ์ ทิพย์อักษร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
56 นางมากาเล็ตร สีหานาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
57 นางวลิดา จันทรสมบัติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
58 นางสาวกมลวรรณ ปาณีนิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
59 นางยูนิส กุลคำแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
46.00
60 นางจรรยาพร ดอว์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
61 นางสาวเบญจมาภรณ์ ใจหาญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
62 นางรัชสุพร อรัญมิตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
63 นางสนิดาภรณ์ พันธ์หนองหว้า  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
64 นายปฏิภาณ กันหาชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นายชาตรี สวัสดิ์พาณิชย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
66 นางขนิษฐา สิทธิศักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
67 นางพิมพลักษณ์ ไสยสุภีย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
68 นางกมลภัทร ประเทพา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
69 นางศุภชาดา ฌานพิพยดำรง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
70 นางนฤมล เมืองหงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
71 นายสมศักดิ์ ปานเพ็ชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
72 นางจิระภา ชาไกรยะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
73 นางสาวพรพิมล หลักคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
74 นางสลักจิต วิไลลักษณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
75 นางภรณี โสดาทิพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
76 นางเดือนฉาย พรสวัสดิ์  ครู ชำนาญการ
1
18.00
77 นางวิริยาภรณ์ พวงศรีเคน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
78 นางกมลพร สาศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
79 นายปริทัศน์ พิชิตมาร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
80 นางกิตติมา ธรรมราษฎร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
81 นางแหลมทอง ชินรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
82 นางสิริวรรณ โพธิสาขา  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
58.00
83 นางปภากร มะณีแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
84 นางสการินทร์ เศรษฐากา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
85 นางอรนุช สุวรรณโท  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
86 นางสุภิญญา มีกระแส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
87 นางสาวสมใจ ธรรมขันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
88 นางปัทมาวดี พันธะไชย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
89 นางศรีสุภาพ ประพันธมิตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
90 นายวิเชียร คลังพระศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
40.00
91 นางจิศดา ยิ่งทรัพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
92 นายอดุลย์เดช ศรีพิลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
93 นางสาวอนัญยา ภักดีศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
94 นางสาวสมปอง สุรเสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
95 นายสมพาน จันไชยชิต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
96 นายเทพวุฒิ วิทยาวุธ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
97 นางสาวปัฐมาภรณ์ นทีศิริกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
98 นางมะลุลี สุทธิประภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
99 นางสาวนุชนาฎ กิจจาวิเศษ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
100 นางพิกุล แผนสุพัด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
101 นางบรรจบ ไชยชาติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
18.00
102 นางกุหลาบ คลังพระศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
34.00
103 นางสาวอมรรัตน์ กรมรินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
104 นายณรงค์รัตน์ เมธาคุณวุฒิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
105 นางสาวยุภาภรณ์ เจริญเขต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
106 นางสาวชฎาพร สระเศษ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
107 นางสาวธรรมนาถ จ้อยนุแสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
108 นางธนพร สนามพล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
109 นางขวัญสุดา วิเชียรศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
110 นางณิชาพัฒน์ วิมลสถิตพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
76.00
111 นางสาวอำภาพร ศรีสารคาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
112 นางดุษราภรณ์ สุวรรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
46.00
113 นางสิริการณ์ รุ่งศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
114 นางฐิติกานต์ เค้ามาก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
115 นางสาวชฏากาญจน์ รักการ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
116 นางภิส์พิมพ์ พันธุ์โยศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
117 นางวชิราภรณ์ เฉลิมแสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
118 นายสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
119 นางอินทิรา พัฒนเศรษฐดิลก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
120 นายนพดล เทียมเมืองแพน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
121 นางจิตสุดา อาวรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
122 นางบุญชนก ศรีสารคาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
123 นางณัฏฐิณี พื้นชมภู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
124 นางเพียรลัดดา นิลผาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
125 นางพิศสวาท ศรีสะอาด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
126 นางรัชนี จันทรา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
127 นางสุปราณี หอมไกล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
128 นางอาทิตยา วงสมศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
129 นางศิริพร สิงห์เสนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
130 นางสาวโศรญา สารบรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
131 นางรัชฎาพร สู่สุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
132 นางสวาท พิมพิลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
32.00
133 นางสุวจี รัศมี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
134 นางประกาย แก้วกาหลง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
135 นางแสงทิพย์ อรรคเศรษฐัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
136 นางวรรณา ประชานันท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
137 นางศิริวรรณ โลหาวุธ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
138 นางสุมาลี กำเนิดแวงควง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
139 นางสุพัตรา กิตติโฆษณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
140 นางประภาพร จันทร์เสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
141 นายพิทักษ์ ปรักมาศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
142 นางธันยพร จุ่นหัวโทน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
143 นายทิวานนท์ อุดคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
144 นางสุภาพร ไชยโย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
145 นางสาวสุกัญญา วุฒินิรันดร์กูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
146 นางสาวธิดารัตน์ เจนเชี่ยวชาญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
147 นางสุปราณี อินทพิบูลย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
148 นางสมฤดี มะลิซ้อน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
149 นายณัฏฐพงษ์ สุดาเดช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
150 นางปานรดา บัญหนองสา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
151 นางพิกุล นามปัดสา  ครู ชำนาญการ
0
152 นางพงศิณี คณาศรี  ครู ชำนาญการ
0
153 นายรัฐพล แสนมิตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
154 นางวิไลวรรณ นามเขต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
155 นางสาวสุคนธ์ทิพย์ พลเยี่ยม  ครู ชำนาญการ
0
156 นายนพดล กาญจนกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
157 นางรัศมี วงศ์วิลาศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
158 นางจงกล ธนะมูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
159 นางศศิยาพร วิพากย์เดชา  ครู ชำนาญการ
0
160 นางขนิษฐา วีรธนศิลป์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
161 นายศรีศักดิ์ ครุธวงค์  ครู ชำนาญการ
0
162 จณิศณัชชา แน่นอุดม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
163 นางสาวอัญชลีรัตน์ รอดเลิศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
164 นายอนุชิต ธรรมราษฎร์  ครู ชำนาญการ
0
165 นางนิกร ดวงวงษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
166 นายพรหมจตุรพักต์ วรขันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
10
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
9
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
13
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
9
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
6
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
7
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
8
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
11
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
9
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
11
 
รวม
93