โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : คำนาดีพิทยาคม

จำนวน 22

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 2 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 1 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 2 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 1 1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 3 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 1 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 0 1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 6 10 16
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
1
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
2
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
2
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
1
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
0
2
0
0
6 ศิลปะ
0
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
2
6
8
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวธนัญญา สาระวิถี  ครู ชำนาญการ
0
2 นางสาวพรัตน์ดา พนมเขต  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
20.00
3 นางรุ้งตะวัน พลเยี่ยม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายญัน บุญพา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายวิเชียร พันธ์ภูมิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
6 นางธนิตา ศรีเกิ้อกลิ่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสุรางคณางค์ ศรีศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางพรสวรรค์ ชินคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายสมชาย มณีสาร  ครู ชำนาญการ
0
10 นางสาวจิราภรณ์ ทรายทอง  ครู ชำนาญการ
0
11 นายชัยพิชิต วาระสิทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
12 นางสาวจตุพร จตุเทน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางสาวณรัก พรตะนะ  ครู ชำนาญการ
0
14 นายอัษราวุฒิ จันทะแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสาวนันทภรณ์ สัลัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นายเจริญ จูมเพชร  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
3