โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 174 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 179 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -5 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

จำนวน 186

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 18 18
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 6 19 25
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11 30 41
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 8 14 22
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 9 21 30
0
0
0
0
6 ศิลปะ 5 2 7
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 4 8
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 8 14 22
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3 3 6
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 54 125 179
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
7
11
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
3
21
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
9
28
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
3
18
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
9
4
17
0
0
6 ศิลปะ
1
1
4
1
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
3
2
3
0
0
8 การงานอาชีพ
3
2
17
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
1
5
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
22
32
124
1
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางพจนีย์ จีระสมบัติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นายกฤษฎาคม ปัญจะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางรดา สินธุศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางวราภรณ์ แจ่มพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางปารินทร์ ราชภักดี  ครู ชำนาญการ
0
6 นางอรุณศรี แม็กกซ์ฟิลด์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางรุ่งฤดี มาตรนาเรียง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสาวรัตติยา ภูบุญเติม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสาวเพลินพิศ ป้องวิชัย  ครู ชำนาญการ
0
10 นายรุ่งทิวา วารีบ่อ  ครู ชำนาญการ
0
11 นายทินกร ฉายมงคล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางรังสี พลโคกก่อง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาวยุพาพรรณ เหล่าทองสาร  ครู ชำนาญการ
0
14 นางสาวพิรดา มาลาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางนันท์นภัส พิมพะนิตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางนพรัตน์ ขันธ์พิมูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสายทอง อินธุโสดณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางอุบล อังคะรุด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางวชิราภรณ์ ทิพย์ศิริ  ครู ชำนาญการ
0
20 นางชูศรี สิงสุธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นายอมรฤทธิ์ อุทรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางนาถนภา สารทะวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นายอภิชาต บัวเกิด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางขวัญจิตต์ เชาว์พานิช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นายสุระศักดิ์ ศรีเกิด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางสุวรรณา ณ กาฬสินธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางอลงกรณ์ สีลาพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นายภาสกร วงศ์วิริยะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นายสายวสันต์ วารี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางสุรีรัตน์ มะธิปะโน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นายนฤเทพ รุ่งระวีวิลาศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางสาวกัลยาณี ชูศรีวัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นายศักดิ์ชัย อดิสรณกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นายสุริยา โพธิ์เปี้ยศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางสาวเสาวนิตย์ อาจวิชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางมนสิชา อุดรบูรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางสาวนันทพร มุลวิไล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นางกมลรัตน์ ภูดอกไม้  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นางรัตนา ลครรำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นายณรงค์ชัย หาญอาษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นางดาว เปียนาค  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นางจิตตะวัน อินทฤทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นางวาสนา คงสมมาตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นางสาวจารินี สุวรรณรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นางณัฐนพิน สุณะไตรย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นางละอองดาว จิตต์พิริยะการ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นางสุภัทรา ศรีเกิด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 นางศศิณา ลาภบุญเรือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
49 นายบวร ฉายถวิล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
50 นางสาวณัฐวรพิชชา วงศ์สินวิภากร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
51 นางธิชาพร มหาแสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
52 นายพรชัย ครองยุติ  ครู เชี่ยวชาญ
0
53 นายนิรันต์ ม่องคำหมื่น  ครู ชำนาญการ
0
54 นางพนิดา พาโสมมนัสสกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
55 นายพีรวิศ โพธิทองดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
56 นางพิสมัย พงษ์ศรีลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
57 นางลินดา เขจรแข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
58 นางสุกัญญา ชัยปัญญา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
59 นางสาวอรนุช โวหารกล้า  ครู ชำนาญการ
0
60 นางฉันทะยา ป้อมเสมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
61 นายบุณยกฤต หนองเสนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
62 นายชวลิต แสงศิริทองไชย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
63 นายอิทธิพล พลโคกก่อง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
64 นายสุรจิตร โลหะมาศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
65 นายสมเกียรติ มัธยมนันท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
66 นางเครือวัลย์ ปัญญามี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
67 นางสมคิด ภูถมดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
68 นางศุภตา แสงใส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
69 นางจิตตรา พลวิจิตร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
70 นางสาวจีระวรรณ แสงจันดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
71 นายเฉลิมศักดิ์ อุดรบูรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
72 นางจุฑาภรณ์ วิเชียรภักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
73 นายสมบูรณ์ บุหลาเกษมสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
74 นางดวงกมล ยงประพัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
75 ว่าที่ร้อยเอกพิษณุกูล กุลธวัชศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
76 นายธวัช รังสร้อย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
77 นายวัชรพงศ์ เอกตาแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
78 นางสุภาพร สีสังข์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
79 นางอันธนา มงคลสินธุ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
80 นายปิติภัทร พาโสมมนัสสกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
81 นางพรมงคล วงศ์วิเศษ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
82 นางฉวีวรรณ กองทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
83 นายณัฐวัฒน์ ภูดอกไม้  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
84 นายถวัลย์ สารการ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
85 นางอรนิจ นาชัยเวียง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
86 นางปิยะธิดา ขัณฑ์ชลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
87 นายกริชรัตน์ แพทย์ผล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
88 นางเนียรนภา อรรถวิลัย  ครู ชำนาญการ
0
89 นายยุทธนา จันทร์เพ็ญ  ครู ชำนาญการ
0
90 นางชุลีวรรณ ศรีจำนงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
91 นางพัฒนาพร เขจรนิตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
92 นายฉัตรธนะวรภัทร พงค์ธนัชฉฎากร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
93 นางมณีรัตน์ เพ็งสลุง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
94 นางสาวนิพรลัย ศรีสิงห์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
95 นางศรัญญา จันทร์เพ็ญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
96 นางจรรภวัสณ์ ทุมวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
97 นางสุกัญญา เถื่อนฤาชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
98 นางอะโน มรรควิจิตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
99 นางสาวญานษา สุวรรณรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
100 นางจีรนันท์ ผลเรือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
101 นางชวนพิศ โนนสินชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
102 นายบัณฑิต กำจรเมนุกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
103 นางประหยัด ทองภูธรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
104 นางปญรจน์ นาจอมเทียร  ครู ชำนาญการ
0
105 นายทศพล ภูบุญรอด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
106 นางสาวพัชนีย์ นาแถมทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
107 นางสาวรัชนีพร ภูแสงสี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
108 นางศริยา ระดาฤทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
109 นางอัจฉรา ทิพย์อุทัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
110 ว่าที่ร้อยเอกเนติ คิมหันต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
111 นางสาวสุภาพร อาคะราช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
112 นายวิจิตร ภูโอบ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
113 นางสาวณัฐริภา ฉายสถิตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
114 นางสาวธารทิพย จันทรนิมะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
115 ว่าที่ร้อยตรีหญิงนพวรรณ สว่างบุญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
116 นายเดชฤทัย ฉายจรุง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
117 นางโอภาค ใจเมตตา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
118 นางสาวกัลยา ศิริแสงสกุล  ครู ชำนาญการ
0
119 นางสาวกรรณิการ์ สมจิตร์  ครู ชำนาญการ
0
120 นายโกศล สีสังข์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
121 นายเธียรวิชญ์ ปรีประดิษฐ์  ครู ชำนาญการ
0
122 นางปาริชาติ ราชฤทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
123 นางธิดาพร นามวงค์ษา  ครู ชำนาญการ
0
124 นางสาวบุณรดา ปากดีสี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
125 นางเพ็ญพักตร์ พินธุนิบาตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
126 นางกาญจนา ฆารชม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
127 นางสาวสุคนธมารินท สว่างภพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
128 นายวิทศรุต คำพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
129 นางสาวชุติกาญจน์ วารีขันธ์  ครู ชำนาญการ
0
130 นางสาวกิ่งไผ่ ศรีคะรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
131 นายธีรพงษ์ กล้าขยัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
132 นางสาวพิชญา ตริสกุล  ครู ชำนาญการ
2
14.00
133 นางสาวเนตรชนก ศรีโท  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
134 นายพลวิวัฒน์ ปะระทัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
135 นายพัชรเศรษฐ์ ศิริพานิช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
136 นางจิราเจต ศิริพานิช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
137 นางสาวสุรัญญา ญาณประสงค์  ครู ชำนาญการ
0
138 นางกรชุลี พรหมแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
139 นางชยุดา กนึกรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
140 นางพิมพ์นิภา เศรษฐจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
141 นางกัตติกา สมีนาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
142 นางสาวกิ่งแก้ว จุนทกอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
143 นางสาวจุราลักษณ์ คชรมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
144 นางณัฐพร สิริกุลวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
145 นางธิติยาญ์ ภูพวกเดชา  ครู ชำนาญการ
0
146 นางสาวนริศรา ประภาสโนบล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
147 นางสาวปรีดาพร แก้วนามไชย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
148 นางสาวพัชรา หินทุม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
149 นางสาวพิมพ์สิริ นิโครธะ  ครู ชำนาญการ
0
150 นางสาวลมัย ฆารไสว   ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
151 นางสาววจี ศรีจรัญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
152 นางสาววันเพ็ญ สืบบุตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
153 นางสาวศิรินันท์ คำแ็งขวา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
154 นายชิตวิชัย อิ่มรุ่ง  ครู ชำนาญการ
0
155 นายธรรมธัช บาศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
156 นายภาคภูมิ เนียมบุญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
157 นายวีระยุทธ มณีโคตร   ครู ชำนาญการ
0
158 นายจักรวาล ฆารไสว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
159 นางสาวจันทนา ฉายจรุง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
160 นางปิยรัตน์ วันทา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
161 นางสุรัตยา สาคมิตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
162 นางรุ่งตวัน ยุบลชิต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
163 นางสาวอนิสสา อารมณ์สวะ  ครู ชำนาญการ
0
164 นางจตุพร เกิดพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
165 นางปทิตตา เวียรชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
166 นายสาโรช คุ้มครอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
167 นางสาวปวิชญา สีภา  ครู ชำนาญการ
0
168 นายธรรมศักดิ์ ปัญญา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
169 นางวลัญช์ฤดี ปลื้มกิตติยากรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
170 นายกรกช ธรรมกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
171 นายปานทอง เถาว์ชาลี  ครู ชำนาญการ
0
172 นางสาวสุรัญญา ญาณประสงค์  ครู ชำนาญการ
0
173 นางสาววิราพร จำปารัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
174 นางกมลรัดน์ อรุณ  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
12
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
5
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
7
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
9
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
4
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
5
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
8
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
7
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
3
 
รวม
61