โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 93 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 17 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 76 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : กมลาไสย

จำนวน 103

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 1 1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 3 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 2 2
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 0 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 4 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 2 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 0 0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 1 1
0
0
0
0
  รวม 4 13 17
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
1
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
0
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
3
0
1
0
0
6 ศิลปะ
0
1
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
1
0
0
0
  รวม
9
3
5
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางอรกัญญา ผลสว่างโชค  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นายโดม เศรษฐจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายวุฒิไกร เที่ยงดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางบุญนำ เที่ยงดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางวิภารัตน์ เวียงสงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายสรกฤช ฆารโสภณ  ครู ชำนาญการ
0
7 นายมารุต วรสาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายชัยมงคล รัตนประกรณ์  ครู ชำนาญการ
0
9 นางสาวกษมาภรณ์ จันทะคัด  ครู ชำนาญการ
0
10 นายธนารักษ์ สุชะไตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นางวราลักษณ์ โชติจำลอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสาวกุสุมา เสนานาค  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาวเฟื่องฤทัย ดลสถิตย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นางสาวลดาวัลย์ พุทธวัช  ครู ชำนาญการ
0
15 นางอรทัย มโนขันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางเพชรสิริ ภูงามเงิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางวาสนา อำภวา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางอภิญญา ศรีปัญญา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายสมคิด ปทุมวัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางสาวปราณี นาถมทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางจิราพร นาจรูญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางสาวยุพาภรณ์ นาสมภักดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นางประไพพรรณ วิไลแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นายทวี บัวคำภู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางกัลยาพรรณ จันทชุม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางเนตรดาว ปทุมวัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางกฤษณา อนุแสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นายชาติชาย อนุแสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางสาวชุติมา ราชปัญญา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางเณศรา วารีไสย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางจารุณี เขตอนันต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นายกฤตนัย ล้ำจุมจัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางสาวจิราวดี ดลรัศมี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางสาวภัทริกา พื้นชัยภูมิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นายภานุสิษฐ์ ศรีจิตรานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางกอบเพ็ชร ดอนเงิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 ว่าที่พันตรีศุทธิภัณฑ์ นาชัยธง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นางสุธนา รักษากุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นายวีระ วิไลแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นายสมพร ศรีขอดเขต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นางพัชรา นามวิจิตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นางแจ่มนภา ล้ำจุมจัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นายชาญณรงค์ เขตอนันต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นางจิตราภรณ์ นาชัยธง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นายสุพจน์ นาชัยเริ่ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นายสมเกียรติ วรรณจักร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นางจิตต์สิน สาตรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 นางจินดารัตน์ โพธิไสย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
49 นางพรทิพา ชัชวาลย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
50 นางนิติยา ทรงมงคลรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
51 นางจงกลนี ทองศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
52 นายสุริยันต์ อนันตะบุศย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
53 นายทองพูน วารีไสย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
54 นายเฉลิมสุข พันธ์สำอางค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
55 นายปราโมทย์ โพธิไสย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
56 นางจริยา วัลลานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
57 นางอนิสรา ผจงศิลป์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
58 นางยุวธิดา บัวศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
59 นางพวงลดา วรสาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
60 นางจิตติมา เจริญศักดิ์ขจร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
61 นางวรรณนิภา วงศ์สวาสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
62 นางจันทรา โคตรพัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
63 นายสุขสันต์ จำเริญสัตย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นางยุวดี บุญปลูก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
65 นายบุญธรรม ญาณพิบูลย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
66 นายพลาวุฒิ บรรณสินธุ์  ครู ชำนาญการ
0
67 นางปิยะพร เนตรนอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
68 นางกุหลาบ ไชยจำนงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
69 นางกมลรส โมฆรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
70 นางสาวกล่อมจิต ดอนภิรมย์  ครู เชี่ยวชาญ
0
71 นายจตุรงค์ กมลเลิศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
72 นางสาวสารฤทธิ์ โพธิราช  ครู ชำนาญการ
0
73 นางไพรวรรณ ดอนกระสินธุ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
74 นางสาวบุษบา กล้าขยัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 นางพีรญา แสนวาปี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
76 นายพชร ขำคมเขต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 นายวีรศักดิ์ กุลอัก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 นางสาวหทัยพรรณ สุราสา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
32.00
79 นางสาวยุพาวี สาริโส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
80 นางจีรติ ชาติแพงตา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
81 นางถมทอง เขตร์สินบุญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
82 นางสาวนิสารัตน์ เถาว์ชาลี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
83 ธัญชนก ศรีศักดิ์ขวา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
84 อัศม์ธรีนณ์ ศรีขัดเค้า  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
85 ณีรนุช รัตนสีหา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
86 สมเพชร อรุณไพร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
87 นายทวี ทรภีสิงห์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
88 นายผดุงเดช เถาว์ชาลี  ครู ชำนาญการ
0
89 นางนันทนัช เขจรรักษ์  ครู ชำนาญการ
0
90 รจนา บุญสาร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
91 นางเจตสุดาภรณ์ ยุบลไสย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
92 พิมพ์พร บังวัด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
93 ศิรินญา กลีบจำปา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
5
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
10
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
3
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
6
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
3
 
รวม
33