โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : อนุกูลนารี

จำนวน 188

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 13 15
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 9 14 23
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13 23 36
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 4 11 15
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 4 22 26
0
0
0
0
6 ศิลปะ 5 2 7
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 7 2 9
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 5 12 17
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 4 5
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 50 103 153
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
2
12
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
4
17
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6
10
19
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
6
3
6
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
4
6
16
0
0
6 ศิลปะ
0
5
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
3
1
5
0
0
8 การงานอาชีพ
0
2
15
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
4
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
23
33
96
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวปวีณรัตน์ สีเหลื่อมใส  ครู ชำนาญการ
0
2 นางทิพพวรรณ์ เขตเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางพรพิมาน ยุบลวัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางโกศล เรืองใสส่อง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสาวดวงแก้ว ภูกองชนะ  ครู ชำนาญการ
3
32.00
6 นางวิไลวรรณ วรสาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
40.00
7 นางไพวรรณ นามวิเศษ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
199.98
8 นางสาวดารัณ ชรัชกิตติกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
9 นางจุไรรัตน์ สัมพันธพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
10 นางรุ่งทิพย์ อิ่มสอาด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางอินทิรา อาจบรรจง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายสิรวิชญ์ มะหิพันธุ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
48.00
13 นายวีรวัฒน์ ฤทธิ์สุวรรณ  ครู ชำนาญการ
0
14 นางโชติกา โชติการณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสาววีรนันท์ เจตินัย  ครู ชำนาญการ
0
16 นายสว่าง ไชยสงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นายชาติชาย ฤทธิ์รุ่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางกรรณิการ์ แก้วเสน่ห์ใน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายวิทูลย์ ดอนพรทัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
60.00
20 นางพรทิพย์ ดลโสภณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางนงเยาว์ นิธิพรเดชะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
22 นายมณี อิ่มเจือ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นายภาคิน อนันตกิจบำรุง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางสาวนฤชา แก้วเสน่ห์  ครู ชำนาญการ
0
25 นายนิพนธ์ เวียงวะลัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางอุมาวดี เวียงวะลัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นายเสรี ทรัพย์เกิด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางสาววิไลพร อ่อนภูเขา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
62.00
29 นางวงเดือน วิมลศิลป์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางสุกัญญา อิ่มแมน  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
20.00
31 นางธันยชพร แสนชมภู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นายธนพล ศิลาจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางธณิชา ธรรมเกษร  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
34 นางพิกุล ถิตย์อำไพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางชนกนาถ ชัชวาลรังสรรค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
36 นางสุพัตรา ฤทธิ์เจริญวัตถุ  ครู ชำนาญการ
6
102.00
37 นางธัญวรัตม์ ถิตย์เจือ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
24.00
38 นางสาธนา ขุนทิพย์ทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นางเพชรรัตน์ จำปาทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางเพ็ญศิริ พูลสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นางจินตนา ไชยศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
80.00
42 นางนพมาศ ชัยศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 ว่าที่ร้อยตรีศิริพงษ์ ศิริชัยวัฒนกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
99.99
44 นางสาวธิดารัตน์ พิมพ์ศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
14.00
45 นางวิไลรักฐาดา จอมวรวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นางลักขณา คู่กระสังข์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นางสาวปิยะดา พิมพะจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 นางบรรจง เหล่าลิ้นฟ้า  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
49 นางศิรินารถ คนซื่อ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
22.00
50 นางสาวรมิตา พิมพะไสย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
51 นางจิตร์วะดี ผุสดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
52 นางกมลพรรณ จันทรบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
50.00
53 นางสาวภูษณิศา ญาณสาร  ครู ชำนาญการ
0
54 นายสฤษดิ์ ศรีพนมยม  ครู ชำนาญการ
4
42.00
55 นายดนุพล เดชอุดม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นางสาวมุทิตา อุดรแผ้ว  ครู ชำนาญการ
0
57 นายกิตติศักดิ์ วรรณทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
24.00
58 นายสัญชัย ชัยศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
59 นางสาวธัญญภรณ์ ดีรักษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
90.00
60 นางบรรเทิง คล้ายจินดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
61 นางดอกรัก อรัญถิตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
62 นางเจริญศรี ไชยรักษา  ครู ชำนาญการ
0
63 นางอังคณา กำจรเมนุกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
64 นางศุภวรรณ พิชิตมาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
65 นางเจียรนัย ทรัพย์สมบัติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
66 นางสาวณัฏฐ์ธยาน์ มณีโคตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 นางสาวเกศรินทร์ นาทองคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
68 นางรัชนีวรรณ มหาแสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
72.00
69 นางนวยนุช ภูสิม  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
70 นายนราธิป คำโสภา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นายสิทธิชัย ยุบลวัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
72 นางญะรินพัทธุ์ จันดอน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
73 นางพรทิวา หาญอาษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
74 นางวนิดา วงศ์คำจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
75 นางอนุรักษ์ ภูจิระ  ครู ชำนาญการพิเศษ
7
104.00
76 นายศักดา เย็นใจ  ครู ชำนาญการ
0
77 นายเอกนรินทร์ เนาวะเศษ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
78 นางปิยวรรณ ภูนาสูง  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
42.00
79 นางชนิดาภรณ์ อุ่นจรัส  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
80 นางพิชญา โพธิ์ศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
46.00
81 นางสุบรร น้อยตาแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
82 นายศิลปชัย นาทศรีทา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
83 นายชัยชาญ นาสุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
84 นางจีรพร มงคลชัยภักดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
85 นางชินัญญา จันทรอุปฬี  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
86 นางขวัญจิต พันธุ์วิชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
87 นางจินดา มีสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
88 นายจันทราทิตย์ ภูผานิล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
89 นางเพชรินทร์ สุเทวี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
22.00
90 นางกฤติกา แกล้วกล้า  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
91 นายธนศักดิ์ เจริญธรรม  ครู ชำนาญการ
0
92 นางสาวสุธีรา ม่วงนาวงษ์  ครู ชำนาญการ
0
93 นางสาวสาวิตรี ตุ้มมี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
94 นางมัลลิกา อุทรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
300.00
95 นายกนกโชติ พันธ์สอาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
96 นายฤทธิรงค์ สว่างบุญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
97 นางสาวเนตรดาว หวานรอบรู้  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
38.00
98 นางจิราภรณ์ แสงสุริยินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
99 นางสาวธิติมา ดอนสมจิตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
16.00
100 นายประจง วรรณศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
20.00
101 นายไพศาล หล่อวงศ์ตระกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
102 นางสาวสุภารัตน์ โขมะพัฒน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
99.99
103 นางอัญชลี กล้าขยัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
104 นางสาวพรทิพย์ รักมิตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
105 นางยุพิน ภูมิช่วง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
106 นางวัชราภรณ์ เพ็ญธิสาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
99.99
107 นางวิไลลักษณ์ ศรีพนมยม  ครู ชำนาญการ
5
60.00
108 นางศิริพร ประทุมขันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
109 นายปิยากร พันธาศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
110 นางสาวแพรไหม สามารถ  ครู ชำนาญการ
2
102.00
111 นางชนิกา ลุสำเร็จ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
112 นางสรณ์ณภัส แซ่แต้  ครู ชำนาญการ
0
113 นางกนกวรรณ โคตรภูธร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
114 นายเอกรัฐ พิลา  ครู ชำนาญการ
0
115 นายภูริชญ์ ศรีปัญญา  ครู ชำนาญการ
0
116 นายวุฒิพงษ์ พันจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
8.00
117 นางปนัดดา พัดโท  ครู ชำนาญการ
1
30.00
118 นายวุฒิชา ภูทองกลม  ครู ชำนาญการ
0
119 นางเพ็ญทิพย์ กุดแถลง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
120 นายเทอดศักดิ์ ศรีจำนงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
121 นายอภิวัฒน์ ร่วมใจ  ครู ชำนาญการ
0
122 นายคมสันย์ วรรณจักร์  ครู ชำนาญการ
1
20.00
123 นายนรากร สุทธิอาจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
42.00
124 นางสาวฤณชา ศิลาจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
125 ลภัสพร โคตรโสภา  ครู ชำนาญการ
5
98.00
126 นายอุทัย ชาแสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
127 นายสมร กล้าหาญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
128 นางดวงฤดี ศรีบุรมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
129 นายศิริชัย มีกลาง  ครู ชำนาญการ
0
130 นายวรวุฒิ รักษากุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
131 นางสาวสิริรัตน์ กุลบุตร  ครู ชำนาญการ
2
24.00
132 นางพัชรินทร์ มณีโคตร  ครู ชำนาญการ
0
133 นางสาวนภสร ปัญญาแฝง  ครู ชำนาญการ
0
134 นางมะลิวรรร์ กุลแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
135 นายประเสริฐศักดิ์ ลักษณะสาย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
24.00
136 นายกีรติ เปาริสาร  ครู ชำนาญการ
0
137 ฐิติยา พิกุลหอม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
138 นางสาวศรีแพร นารมโส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
139 นางสาวกนกพร ไชยศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
140 นายอุดม วิเศษวิสัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
141 นายพัฒนพงศ์ ภูมิโคก  ครู
0
142 นางสาวณัฐพร ภูธง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
143 นายสุรศักดิ์ เกิดพันธุ์   ครู ชำนาญการพิเศษ
0
144 นางโกศล เรืองใสส่อง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
145 นายศรีกมลา เหล่าลุมพุก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
146 นายวีรพล เหล่าชัย  ครู ชำนาญการ
0
147 นายอุทัยรัตน์ จำเริญไกร  ครู ชำนาญการ
0
148 นางจันทร์เพ็ญ ทันพรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
149 นางพรพิมาน ยุบลวัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
150 นางดวงฤทัย ธารวาวแวว  ครู ชำนาญการ
0
151 นายกิตติพงษ์ นาสมยนต์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
152 นางสาวฉัตรสุดา อุดมรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
153 นางศุภวรรณ สงวนชาติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
154 นางสุภาพร ธารพล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
5
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
5
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
9
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
5
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
3
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
4
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
7
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
41