โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ดอนไทรงามพิทยาคม

จำนวน 25

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 1 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 1 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 4 5
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 0 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 1 1
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 1 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 10 9 19
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
0
5
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
1
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
1
1
17
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางรัตนาภรณ์ มโนขันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นายทองสา สิทธิสาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายกฤษแก้ว ยุบลชิต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายเธียรชัย ประกอบเลิศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางจริญญา โพธิแท่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางทรงจิต ชมเมือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายทะเวศร์ ศรรบศึก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายไพโรจน์ แฝงศรีจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายมงคล กล้าขยัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายทองเย็น จงลือชา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายอาคม ปรีพูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางอารีวรรณ ใจเกษม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาวนภัสวรรณ ไกรสอาด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางอรพินท์ อุตระ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายอดิศักดิ์ ชมเมือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสาวสุวคนธ์ ภูมาศ  ครู ชำนาญการ
0
17 นางสมควร พันเดช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางสาวกัญญา แมดเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 ดล ดลเจิม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
3
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
3
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
 
รวม
14