โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 98 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 101 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -3 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ร่องคำ

จำนวน 143

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 9 9
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 16 19
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 21 31
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 7 4 11
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 5 9 14
0
0
0
0
6 ศิลปะ 3 2 5
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0 6
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 3 5
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 36 65 101
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
2
7
0
0
2 คณิตศาสตร์
4
6
9
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
7
20
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
3
0
8
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
5
9
0
0
6 ศิลปะ
0
0
5
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
1
4
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
5
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
13
21
67
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวเยาวเรศ ทิพชรา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นายวินิพล โพนไสว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสาวศศิธร โสวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางบุญยรัตน์ สุวรรณวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสาวยุพดี ปรีดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางเพ็ญศิริ ไสยสาลี  ครู ชำนาญการ
0
7 นางเกษร สุขชารี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสาวเพ็ญพรรณ ศิริพันธุ์  ครู ชำนาญการ
0
9 นายเอนก บุตรสาพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสาวนภาภรณ์ พิทักษ์  ครู ชำนาญการ
0
11 นายวรชัย อุปนิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางมลิจันทร์ อรัญโชติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสง่า ผดุงไสย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสาวศิริมนัส เวชกามา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางเสาวนีย์ ชื่นนิรันดร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสาวนัยนา บุญสมร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางเพียงพิศ ยุบลชิต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางวิริญญ์ แวงโสธรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายอภิชัย นิละปะกะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางกนกกาญจน์ ดอนหัวบ่อ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นายไชยยศ วันอุทา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางณัฐพร โชคเพิ่มพูนกิจ  ครู ชำนาญการ
0
23 นางสาวนรีนันท์ หมอยา  ครู ชำนาญการ
0
24 นายสุเมธ ศรีนาแพง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นายบุญสถิตย์ วันชูเสริม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางสุมล ชอินทรวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นายอินทรีร่องคำ โคตรเพ็ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางวารุณี ธรรมแท้  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางสาวฤทัยรัตน์ วงศ์โคกสูง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นายจตุพล ไฝชอบ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางนิภาภัทร เนินพรหม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นายกฤษดา นนทมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นายปิยพงศ์ นาชัยฤทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
34 นายนพรัตน์ หันชัยศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางสาวศิริพร นิลโคตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นายพิเชฏฐ์ วงศ์คำจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นายชาญณรงค์ นากุมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นางฐิติกรณ์ นากุมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นางสาวศิริวิไล อุดมศักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางกาญจนา ประกอบเลิศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นางจุไรรัตน์ จันทร์เรือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นายไชยา จันทร์เรือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นางฑิตยา หันชัยศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นายระวี พะยามาตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นายชัชวาลย์ หาญอาษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นายปริญญา พิมพะนิตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นายสถิต บุตรศาสตร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 นางฉลาด ไสวดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
49 นายนพคุณ สดใส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
50 นางเพียงอุมา ดงตะไน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
51 นายสายัญต์ ทิพย์เดชา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
52 นายปรีชา นาพรมมา  ครู ชำนาญการ
0
53 นางนันทิยา สงวนตระกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
54 นางเอื้อการย์ คำภักดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
55 นางสาวอุไรวรรณ พลเตชะ  ครู ชำนาญการ
0
56 นางนิลุบล บัวคำโคตร  ครู ชำนาญการ
0
57 นางอรพิน นนทมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
58 นางประสพสุข เขตอนันต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
59 นางแก่นจันทร์ ใจเย็น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
60 นายเจษฎา กมลสินธุ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
61 นางสุภาพ โคตรเพ็ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
62 นายพิเชษฐ ธิสามี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
63 นางวราภรณ์ ประทุมทิพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
64 นางผ่องพิศุทธิ สุวะรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
65 นายประภาส เขตอนันต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
66 นายสุมงคล ตรีกูล  ครู ชำนาญการ
0
67 นายสาโรจน์ ทองนาค  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
68 นายณัฐพล ไสยสาลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
69 นางสาววิภาดา ผลาเลิศ  ครู ชำนาญการ
0
70 นางสาวยุวธิดา พละสาร  ครู ชำนาญการ
0
71 นางสาวหทัยรัตน์ ชูศรีนาค  ครู ชำนาญการ
0
72 นางสาววารี วันอุทา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
73 นายกึกก้อง เนาวะเศษ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
74 นางสาวนันทวัน กำจัดภัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 นางสาวราตรี นาเมืองรักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
76 นายพรรณเชษฐ์ บัวหาร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 นางศศิธร บุรีรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
78 นางสาววชิรญาณ์ ถินอภัย  ครู ชำนาญการ
0
79 นางอรพรรณ ศรีนาแพง  ครู ชำนาญการ
0
80 นางสมผล โคกลือชา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
81 นางสาวธัญญรัศท์ สุภษร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
82 นางสาวพรเพ็ญ แดนนานารถ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
83 นายสู้ศึก อัครเจริญทรัพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
84 นายกานต์ชนก สุขสมบูรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
85 นางสาวพรพรรณ กมลเศษ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
86 นางนิตยา บูรพาพรพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
87 นายกิตตินันท์ วงษ์แสดง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
88 นายชญานนท์ คันทมาตย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
89 นายวระสา จันทะคัด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
90 นางอรทัย ย่อมสระน้อย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
91 นางสาวประภาศิริ คูนาคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
92 นางปิยะดา น้อยอามาตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
90.00
93 นางสาวชุติกาญจน์ อุ่นประเดิม  ครู ชำนาญการ
0
94 นางมยุรี เอื้ออำพรเสรี  ครู ชำนาญการ
0
95 นางเอมอร ธิสามี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
96 นายสนธยา ปาวัน  ครู ชำนาญการ
0
97 นางสาวพลับพลึง ยอดมีสี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
98 นางสมผล โคกลือชา  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
5
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
6
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
8
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
4
 
รวม
34