โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 26 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 8 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 18 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ดอนจานวิทยาคม

จำนวน 27

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 1 1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 0 0
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 2 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 0 0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 2 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 0 0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 3 5 8
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
0
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
1
1
0
0
6 ศิลปะ
0
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
1
1
6
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวมาริสา หิรัญรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นายชุมพล ชารีแสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสาวดาวใจ ว่องไว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายเฉลิมพล ถิ่นละออ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสุพิน ยุบลศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายสุรชาติ ภารสถิตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายวีระชัย วรรณวิชิต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางนุช ถินกะไสย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสรัญญา ภารประดับ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายสุชาติ กมลนัด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสมาพร ศรีอ่อนจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสุวรรณี คงแสนคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางจินดาวรรณ ด้วงคำจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายบัณฑิต อนันตะบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายศราวุฒิ บุญศิริกร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางแก้วใจ โสภาพรหม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสาวนุชนภา การประสพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นายชัชวาลย์ พลประถม  ครู ชำนาญการ
0
19 นายชนะศึก บุญศรีนาค  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นายมนัส โสภาพรหม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางสาวอุมาพร แซ่ฝ้าย  ครู ชำนาญการ
0
22 นายสุขสันติ์ มโนขันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางสมัชญา มัธยมนันทน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางสาวจีราวะดี เกษี  ครู ชำนาญการ
0
25 นายภาสกร ภูช่างทอง  ครู ชำนาญการ
0
26 นางสาวดารุณี จันทะลือชา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
5