โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 76 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 78 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ยางตลาดวิทยาคาร

จำนวน 83

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 3 4 7
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 9 10
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11 11 22
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 3 11 14
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 3 9 12
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 3 5
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0 4
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 2 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 29 49 78
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
1
5
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
2
6
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
2
16
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
1
13
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
3
2
7
0
0
6 ศิลปะ
1
0
4
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
3
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
4
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
14
8
56
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายพัทยา โกฏิรักษ์  ครู ชำนาญการ
0
2 นางศวรรยา มณฑนะพิศุทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายอนุษร บุตรแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางพันทิพา เวียงเพิ่ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายกฤตวิทย์ ชุมศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายกริช ธีรางศุ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นางประภัสศรี ภิรมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสาววราภรณ์ เรืองเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางรุ่งนภา ขูรูรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายเกียรติศักดิ์ บุญศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางคำฟ้า นาสมบูรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายอุดมศักดิ์ ถิตย์ผาด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาวพัชนีย์ ไชยทองยศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสาวนัณฑณา นาตรีชน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสาวมะลิวัลย์ ศรีบานชื่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสุพัตรา ภูหงษ์สูง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นายวิทยา ภูครองหิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นายมณี ฉิมพลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายธีรวัฒน์ ภูพานทอง  ครู ชำนาญการ
0
20 นางนภวรรณ ภูครองหิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นายปิยพงษ์ ภูหงษ์สูง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางเดือนฉาย จงสมชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นายศรายุทธ เสนาวัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางบังอร โคตรยอด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางศิริพร ฉัตรศุภกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นายอดุลย์ ทุมมาดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นายไวยวุฒิ พิมพะสอน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางวัลลิณีย์ ชื่นชมภู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นายสมศักดิ์ คนใจบุญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางบรรดล ภูบานเช้า  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นายสุพัฒน์ พันธ์โพธิ์คา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางเพ็ญนภา พันธุ์ทุม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นายสุภชัย บุตรวงษ์  ครู ชำนาญการ
0
34 นายนรินทร์ พุดลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางบุษวรรณ บุญแนน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางนริศรา ดอนพรทัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางกรรณิกา พงษ์หรรษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นางพวงเพชร บุญคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นางกัญชฎา ภูหานาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นายกวีภัทร ภูสมศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นายสมบูรณ์ อุดมนิวิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นางเอมอร บุญพิโย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นางวรรณาภรณ์ สกุลซ้ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นางแก้วใจ กิ่งแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นางสาวสุกัญญา สีหาโภชน์  ครู ชำนาญการ
0
46 นายปฏิวัติ ไชยมาตร  ครู ชำนาญการ
0
47 นางพัตวรรณ มูลเอก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 นายกิจพัฒน์ อุ่นเรือน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
49 นางสาวณฐมน จุรุเทียบ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นายเฉลิม ภูกันดาร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นางสาวสายทิพย์ อนุกูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นายวัชรานนท์ ลาบึง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
53 นางกชกร ได้เกียรติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
54 นางสุภาภรณ์ โคตะรุชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
55 นางสาวจารุวรรณ ปัททุม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
56 วลีพร ศีลสมบูรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 ยุภาวดี คำพิสมัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 ทวี จุปะมัดถา  ครู ชำนาญการ
0
59 อรรวรรณ พรรณขาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 สุรีรัตน์ อู๋สูงเนิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 กิตติกวิน โชติฉันท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 พิมพ์ลภัส มณีพันธุ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
63 ปัทมา จันปัญญา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 คมกริช ภูคงกิ่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
65 อรรณพ ภักดีชน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 วราภรณ์ พิขิตมาร  ครู ชำนาญการ
0
67 อนุกูล ภูวิเศษ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
68 วรรณวิมล วังหลวงอิน  ครู ชำนาญการ
0
69 ภัทร์ไพลิน กุณโม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 สุริยา ศุภวิเศษ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
71 นุชรี สุริสาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
72 สุภาภรณ โคตะรุชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
73 พัชรา คงมนต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
74 ปริญญา สาลีพิมพ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 ธันญณัญช์ มีดินดำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
76 จิรวดี ทวิโชติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
5
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
4
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
5
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
3
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
3
 
รวม
28