โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 54 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 56 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : หนองกุงศรีวิทยาคาร

จำนวน 64

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 1 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 11 12
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 12 18
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 3 2 5
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 5 7
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 2 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0 4
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 4 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 19 37 56
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
1
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
12
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
4
12
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
5
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
7
0
0
6 ศิลปะ
1
1
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
3
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
4
8
44
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางกรรณิการ์ นนทวัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นายชลพิพรรธน์ อิ่มมนตรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางสาวลัดดา นาสมบัติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางนวรัตน์ ลูกอินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายลิขิต พันโยศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางเกศนีย์ ภูทองนาค  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางกฤติกานต์ มาตรงามเมือง  ครู ชำนาญการ
0
8 นางดวงจันทร์ คลังแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางปราณี เค็งชัยภูมิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายสมมิตร ธรรมโหร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสาวศิริลักษณ์ ไชยคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางดวงใจ คำแหงพล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายณัฐวุฒิ ภูเด่นใจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นางอัจฉรา พันโยศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสาวสุชาดา พ่อไชยราช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางชลธิชา คำศิลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางอาภรณ์ บุญชำนาญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นายมานะ จันทะรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางราตรี ธรรมโหร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นายสุเมธ สังข์เย็น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นายยุทธศิลป์ ธรรมอินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางสาวกัลยาณี สมภาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางนฤมล จันทะรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางสมจิตร ทองจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นายธรรมทรรศน์ กุมภวงค์  ครู ชำนาญการ
0
26 นางสาวสุพัตรา คำหงษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางสาวปัทฉราพร แก้วสังข์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางกฤติมา วงษ์อนันท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางสาวรัชนี วัฒโน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางนงเยาว์ ยศคำลือ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นายอานนท์ คำสา  ครู ชำนาญการ
0
32 นางรัตนาพร สีเล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นายรัชฎา ปัททุม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางศรัญญา บัวรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางสาวมุขดา สีมี  ครู ชำนาญการ
0
36 นางสาวจิรนุช ช่างหล่อ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นางสาวไพจิตร บุดดา  ครู ชำนาญการ
0
38 นายนพดล ทองสุพรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นายทนงศักดิ์ อำไพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
24.00
40 นางนิตญาพร ขันซ้าย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นางโชติรส แก้วภิรมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นางสาวธนพร สังฆมณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นางนฤมล บุญประชม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นางภัทรพร ประเสริฐสังข์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นางวิริยาภรณ์ มูลรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นางสาวณัฏฐ์ชุดาธร กินะรี  ครู ชำนาญการ
0
47 นางอัมพร ม่วงจันอัด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 นายอนุราช ภูเยี่ยมจิตร  ครู ชำนาญการ
0
49 นางภควดี ภูทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
50 นายปรีดา ม่วงจันอัด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
51 นางกนกอร ภูนาสูง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
52 นางสาวเสาวนีย์ มาตรา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
53 นายวิโรจน์ นามโส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
54 นายวัฒนา มาตรา  ครู ชำนาญการ
0
55 นายสุพลรัตน์ ทัพพิมล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
4
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
3
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
3
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
3
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
22