โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ไตรรัตนวิทยาคม

จำนวน 19

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 2 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 2 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 2 2
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 2 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 2 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 2 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 5 12 17
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
0
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
0
2
0
0
6 ศิลปะ
0
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
1
1
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
2
1
14
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวพจรินทร์ มะโรงศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางพิศมัย เฉลิมแสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายนิพนธ์ สกลใต้  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางวิไลลักษณ์ ภูแต้มนิล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางศรินทรา สุจิตตกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางพูลสุข มูลเอก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายสุรวงศ์ สุดสนธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสมจิต เขตอนันต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายทวี พรมมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสาวรัชตา บุญชัยยิ่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางเพ็ญฬภัทร์ ดีแก่นทราย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางมณีวรรณ พุดหล้า  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายสนั่น คำม่วงไทย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางอนงค์ บัวอาจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสิริญากร จุลลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายสุริยันต์ ภูบุญอบ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางมัณฑนา เขตชมภู  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
9