โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 49 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 52 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -3 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เขาวงพิทยาคาร

จำนวน 55

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 4 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 5 8
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 7 12
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 4 5 9
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 7 9
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 4 2 6
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 1 1
0
0
0
0
  รวม 20 32 52
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
2
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
8
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
1
11
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
9
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
1
7
0
0
6 ศิลปะ
0
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
2
0
0
8 การงานอาชีพ
0
2
4
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
1
0
0
0
  รวม
1
7
44
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางมาลินี ถวิลการ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นายศุภวิชญ์ วรสาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางรัตนา ยี่วาศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายเชิญศิลป์ คะยอมดอก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสาววราภรณ์ วรรณทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางดาวธีรัตน์ พลขยัน  ครู ชำนาญการ
0
7 นายวรเชษฐ์ สายันเกณะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายประพฤติ เศษฤทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางกิตติพร อารมณ์สวะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายเสถียร วงษ์ศรีแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายปัญญา วรสาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางอรุณี วรรณรส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาวสุขศิลป์ ชิณเทศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายสมถวิล ถวิลการ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสวรรค์ ไชยสิงห์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายนฤมิตร พิมพ์หาญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นายอภิชาติ พิลายนต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางสุชานาฎ วรรณพฤกษ์  ครู ชำนาญการ
0
19 นายจันทร์ ธิธรรมมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางไพรัช ศรีราชา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นายอาคม สารผล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นายบัญชา จันทร์เปล่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางกนิษฐา บุ่งอ้อม  ครู ชำนาญการ
0
24 นางสาวมณีรุ้ง เรืองไชย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางพิมพา วงษ์สว่าง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางวิริยะ สารผล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางสาวประจวบ บาลเพ็ชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นายษัทวัต สุดานิช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางสุชีรา กันอุปัทว์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นายสุรพล กันอุปัทว์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางมณีรัตน์ วรสาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นายวิทยา ศาสตรวาหา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นายมงกุฎ จำปาวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นายสุพจน์ เจริญชาติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางพิชยาพร ศรีวังสุ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางจงแจ่ม สิทธิเพ็ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางวันเพ็ญ ถวิลการ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นางเปรมฤดี เรืองชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นางเพชรมณี กว้างสวาสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางบังอรอินทร์ รังกลิ่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นางวารยาณีย์ เพชรมณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นางมาลาศรี วิเศษดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 วรีวรรณ ทวีบท  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นางสาวลลิตา คิอินธิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นางสาวทิวาทิพย์ พิบูลย์  ครู ชำนาญการ
0
46 นางสาวณัฐกานต์ บุญทรง  ครู ชำนาญการ
0
47 นางมาลี โพนตุแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 นายสันติ บัวบาน  ครู ชำนาญการ
0
49 นายทองพูล ทวีบท  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
7
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
4
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
4
 
รวม
23