โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 17 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 2 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 15 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : นามนพิทยาคม

จำนวน 24

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 0 0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 1 1
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 1 1
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 0 0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 0 0
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 0 0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 0 2 2
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
1
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
1
1
0
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวคมขำ บุ่งนาแซง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางสาวสายชล สิมสิน  ครู ชำนาญการ
0
3 นางละมัย พลเยี่ยม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสุรัญญา แสงพิศาล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางกำไล ตุระซอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสำเร็จ สุวรรณธาดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสาวพิมมาดา ศิริกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางลักขณา โทจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางศิรินุช ชัยช่วย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสาวิกา แสงฤทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางวรรเพ็ญ สีแก้วก่ำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสนิดาพร รอดไว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสุพรรณี วิเศษสอน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสายใจ วงษ์สง่า  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสาวออนอนงค์ ใจศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสาวผกามาศ เรืองจรัส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางสาววลัยพร ไชยพรม  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
3
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
9