โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 19 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 26 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -7 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สามขาสว่างวิทย์

จำนวน 28

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 3 0 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 4 5
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 4 5
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 1 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 5 5
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 0 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 1 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 11 15 26
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
3
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
5
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
0
5
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
0
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
5
0
0
6 ศิลปะ
0
0
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
2
0
0
8 การงานอาชีพ
1
0
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
2
0
24
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางมะลิจันทร์ โคตรลาคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางซ่อนกลิ่น ประสารฉ่ำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายประเทือง แสบงบาล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางจันทราพร คำเสนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางวัชราวรรณ อ่อนคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายวิรัตน์ ธีระวิทยากุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายวีระยุทธ จันทร์สด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายประเสริฐ บุ่งนาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสำราญ แก้วกาหลง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายดนตรี ดีมาก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายสมพงษ์ คำสิงห์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายธวัฒชัย พันธุโพธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางศิรินทิพย์ สาจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางกรรณิการ์ โชติพูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางปรียา แสบงบาล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางพวงมะลัย น้อยหมอ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางณัฐกานต์ กำหนดความ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นายรักษ์ นาไชยเงิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางสุกัญญา ศรีภักดีสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นายกิตติศักดิ์ จิตต์พงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นายเชิดศักดิ์ ไชยเดช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางสาวอรอุมา สกุลจุมจัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางสาวอัจฉรา ภูศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางสาวสุวิภา สำราญสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นายพงษ์ศักดิ์ ทองเงิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
3
 
รวม
15