โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : นาไคร้พิทยาสรรพ์

จำนวน 21

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 2 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 0 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 4 6
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 1 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 4 5
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 1 1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 7 12 19
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
1
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
1
5
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
1
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
5
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
0
3
16
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางแว่ญแก้ว พันธุ์โพธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางนวลปราง เขจรสัตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายสิทธิเดช ธรรมประชา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสาวกนกลักษณ์ ศรีสุข  ครู ชำนาญการ
0
5 นายชัยยนต์ นนทมาตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสาวิตรี กาฬหว้า  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสาวธนมนต์ มูลการณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางพันพิละ อุทรังษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสาวสิรจิตร พลคีรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางเด่นสุดา จงใจรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายเสกสรร ศรีโยธี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางดลนภา ศรีบุตตะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสุนทร ชนะมาตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายศรีศักดิ์ สระเพ็ชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายทนงศักดิ์ สุระเสียง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายมานพ อุทรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางดวงอุไร สระเพ็ชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นายณัฎฐพร งามโคกกลาง  ครู ชำนาญการ
0
19 นางเพชรมณียา อุตระ  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
4
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
9