โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 120 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 124 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -4 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สมเด็จพิทยาคม

จำนวน 179

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 13 15
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 6 10 16
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 25 31
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 8 4 12
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 5 14 19
0
0
0
0
6 ศิลปะ 3 4 7
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 8 0 8
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 6 7 13
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 1 2 3
0
0
0
0
  รวม 45 79 124
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
3
11
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
3
13
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
6
21
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
2
8
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
6
6
7
0
0
6 ศิลปะ
2
2
3
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
3
4
1
0
0
8 การงานอาชีพ
3
1
9
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
2
1
0
0
  รวม
21
29
74
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางกฤษณา หัสนิสสัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางสาวเทียมจิต เทวิญญา  ครู ชำนาญการ
0
3 นางพรพิมล เฉลิมชาติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสาวรจนา บุญสาร  ครู ชำนาญการ
0
5 นางจริยา พรมมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายอาคม วิชัยศร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางปานใจ อุดรแผ้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายมาพิชิต วรสาร  ครู ชำนาญการ
0
9 นายวินัย ศรีตระการ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นางวไลกิตติ์ โธมัสเซ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางฉวีวรรณ อุทัยวัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางชาลินี สังข์วิเศษ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายวีระศักดิ์ คิสาลัง  ครู ชำนาญการ
0
14 นางณิชากร สงวนกลิ่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายสุข ศรีทวีกาศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายเศรษฐ์ ชินโน  ครู ชำนาญการ
0
17 นางสาวณัฐวดี รักษาภักดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 จ่าสิบเอกประคอง พรมมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางสาวณัฐธิรา พิมพะทิตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางสาวลัดดา คำภิรมย์  ครู ชำนาญการ
0
21 นายมาโนช โพธิไสย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางวราภรณ์ เฉลิมชาติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นายอภิชาติ เฉลิมชาติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นายสมศักดิ์ ศรีเครือดง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางทิพย์สุดา ยนยุบล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นายประยูร จริตน้อม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นายประสิทธิ์ ไชยกาล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางสุพรรณี ภูแสงศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางมธุลัดดา ศรีละออน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางบังอร สมิทธิกันต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นายอำไพ ศรีละออน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางวนิดา เขจรรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางยุพิน บุญเลิศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางอมรวรรณ สุภารีย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นายจิลลาภัทร มุกดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นายทองประสิทธิ ปัตลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางลมโชย ด่านขุนทด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นางวราภรณ์ แสบงบาล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นางปรางทิพย์ ศรีเครือดง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นายอนุชิต กอศักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นายพร้อม สิงหาวาสน์  ครู ชำนาญการ
0
42 นางดุษณีย์ อนุสุริยา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นายคำดี ขินานา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นางสุกัญญา กัญญสกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นางเพชราภรณ์ แสนพาน  ครู ชำนาญการ
0
46 นางจันทร์จรัส อินทร์เหล่าใหญ่  ครู ชำนาญการ
0
47 นายจิระเดช แก้วกัณหา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 นายพูนสุข เหลื่อมสิงขร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
49 นางสุลักขณา รัดที  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
50 นางสาววิริยา พันธุขันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
51 นายพิทักษ์ โคตะวินนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
52 นางสาววัชนี อ่อนเขียว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
53 นางสาวกัญญลักษณ์ กลุ่มศรี  ครู ชำนาญการ
0
54 นายชาติชาย ศรีวรสาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
55 นางพวงเพชร ศริคิรินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
56 นางยุภาพร ผลสว่าง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
57 นางกาญจนา มั่นกิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
58 นางอุบล มูลเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
59 นางกรรณิการ์ ศรีสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
60 นางสาวเมตตา ผาละกัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
61 นางสาวนารีรัตน์ มีนะถา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
62 นางศุภลักษณ์ ปะเสระกัง  ครู ชำนาญการ
0
63 นางจันทร์เพ็ญ ดวงทองพล  ครู ชำนาญการ
0
64 นางลักษณา คำก้อน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
65 นายคมคาย คำก้อน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
66 นางบัวคำ ประดิษฐ์จา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
67 นางวราภรณ์ ยนต์ชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
68 นายกิตติภัค ไพศาล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
69 นางสุพัทยา ศิลาแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
70 นางสุจิรา กอศักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
71 นายพบ พันธุขันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
72 นางประภัสสร คลังบุญครอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
73 นางสาวศิริพร ดวงทองพล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
74 นายสมเกียรติ สยองเดช  ครู ชำนาญการ
0
75 นายสมร พัฒมี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
76 นายชัชพงษ์ ศรีวังสุ  ครู ชำนาญการ
0
77 นางธันยพร ชินคีรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
78 นางสาวอรฉัตร โพนไพรสันต์  ครู ชำนาญการ
0
79 นางสุพิษา มีตา  ครู ชำนาญการ
0
80 นางจรินทร ชลิงสุ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
81 นางนิตยา คันธิยงค์  ครู ชำนาญการ
0
82 นายพจกร แจ่มสุวรรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
83 นางสาวสุพิชชากาญจน์ ญาณโชติสฤษฎ์  ครู ชำนาญการ
0
84 นายวัชระพล โป๊ะตะคาร  ครู ชำนาญการ
0
85 นางสาวเยาวลักษณ์ มูลตรีบุตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
86 นายสุริยา เฉลิมชาติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
87 นายรัฐศาสตร์ นพรัตน์วงศกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
88 นางวลัยรัตน์ แก้วกัณหา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
89 นางเพ็ญศรี แก้วมณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
90 นายรัตนศักดิ์ ฟักทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
91 นายอนุพันธ์ เขตบุญพร้อม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
92 นางสาวรุ่งนภา คำภูษา  ครู ชำนาญการ
0
93 นายณัฐกานต์ บุญเสน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
94 นางสาวศิวิกร วิชัยวงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
95 นางสาวสุริสา ไวแสน  ครู ชำนาญการ
0
96 นางปริศนา โสภารีย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
97 นางสาวปาริฉัตร ผลประสาท  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
98 นางสาวสิริรัตน์ ภูจ่าพล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
99 นางจัตุพร สุตตานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
100 นางสาวกาญจนา มัจฉา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
101 นางนัฐกุล นรทัต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
102 นางสาวศศิกานต์ พันธ์โนราช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
103 นายธนพล ผลชารี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
104 นายธนวิทย์ ชารีรักษ์  ครู ชำนาญการ
0
105 นายสมชาติ ภูสง่า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
106 นายมนูญ ยางงาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
107 นายสมเด็จ โคตะคาร  ครู ชำนาญการ
0
108 นางสาวพิมพ์ชนก สมสิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
109 นางสาวฉัตรชนก ถวิล  ครู ชำนาญการ
0
110 นางสาววริษา การิโส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
111 นางปรียาณัฐ จันทร์ซ้าย  ครู ชำนาญการ
0
112 นางสุวรรณา ดลวิชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
113 นางสาวช่อทิพย์ พรมแสน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
114 นายเอนก สุวรรณธาดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
115 นางสาวพวงพกา อาจวิชัย  ครู ชำนาญการ
0
116 นายเจษฎาภรณ์ สันวิลาศ  ครู ชำนาญการ
0
117 นายจรัสพงศ์ ระดาเสริฐ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
118 นายธนากร ชื่นนิรันดร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
119 นางสาวประกายคำ เทศารินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
120 นางสาวเยาวลักษณ์ มูลตรีบุตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
7
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
3
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
6
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
5
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
5
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
4
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
9
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
3
 
รวม
45