โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 26 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 27 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ดงมะไฟวิทยา

จำนวน 32

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 2 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 2 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 2 3
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 0 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 4 5
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 4 2 6
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 13 14 27
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
3
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
1
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
0
4
0
0
6 ศิลปะ
0
1
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
0
0
0
8 การงานอาชีพ
1
2
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
6
5
16
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายอรรถพล พิมพา  ครู ชำนาญการ
0
2 นายเสน่ห์ ลดาพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางจันทนา ผ่านสำแดง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสาวสดใส ชุมปัญญา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายพหล สุขโข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายชโลมพันธ์ จันทร์คามคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายรัชวุฒิ เกตวงษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายเสน่ห์ ชุมปัญญา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 สิบตำรวจเอกเชิญชาติ บุระเนตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายสมชาย นามสอน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสาวจุฑาทิพย์ ชาปากดี  ครู ชำนาญการ
0
12 นายสุวิทย์ เขตชมภู  ครู ชำนาญการ
0
13 นางสาวสุภาวดี แก้วก่า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นางสาววราภรณ์ เกลี้ยงกลิ่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นายครรชิต พลไชย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายจิระ ราชโยธา  ครู ชำนาญการ
0
17 นางสาวิตรี ท่อนทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางศรินยา สุตะโคตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางธนารี ภาวะบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางสาวสุมาลิน อังมีพิษ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางนฤมล เตชสุนทรกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นายฐากูร แสนภูวา  ครู ชำนาญการ
0
23 นางฐปนีย์ โคตรชุม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางสาววรุณศิริ สุรกิจบวร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นายธนพงศ์ จิตมาตย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นางกาญจนา คานเพชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
9