โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 36 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 38 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : โพธิแสนวิทยา

จำนวน 41

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 4 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 2 5
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 4 9
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 4 5
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 5 6
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 1 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 4 1 5
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 17 21 38
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
2
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
2
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
0
5
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
4
0
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
3
3
0
0
6 ศิลปะ
2
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
2
0
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
15
8
15
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวธราพร โรคน้อย  ครู ชำนาญการ
0
2 นางสาวภัชรินทร์ ราชัย  ครู ชำนาญการ
0
3 นางสาวปิยะดา พรหมอารักษ์  ครู ชำนาญการ
0
4 นางสาวพรสุดา ใจหมั่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 นายคำรณ เอกมาตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสาวเบญจวรรณ ศรีปาน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นายไพฑูรย์ สุริยะศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายเมือง บุระวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายชราวุฒิ พีระธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางเสาวรัตน์ ไชยต้นเทือก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสาววิมลจายา ไขศรี  ครู ชำนาญการ
0
12 นายวีระศักดิ์ พรหมประศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางรสรินทร์ นุ่มกวน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายประภาษณ์ นุ่มกวน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายเจษฎาพงษ์ เชิงชุมพิทักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางวารุณี เอกมาตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสาววิราวรรณ คำประวัติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางสาวรัฐตินันท์ โกษาแสง  ครู ชำนาญการ
0
19 นางสุจินต์ จันดากุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นายปุญญพัฒน์ ชาปากดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นายสายันต์ ยืนยั่ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นายทรงวุฒิ ยลถนอม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นางสาวปัณฑิตา ฤทธิแผลง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางสาวจิรสุดา ทองทิพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางศิริพร พรหมประศรี  ครู ชำนาญการ
0
26 นายภูวดล ทองบัวบาน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นายศักดิ์ดา ราชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นายพรเทพ บังแมน  ครู ชำนาญการ
0
29 นางสาวณัฐริกา อุปพงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นายลือชัย อุปพงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางสาวเสาวภา ผาทองยุน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นางรัดดาภรณ์ แสงสว่าง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นายศราวุธ แจ้งสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นายโรจนศักดิ์ อินทนน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางสาวงามทิพย์ มั่นทองขาว  ครู ชำนาญการ
0
36 นางนงรัตนา ดีนัก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
3
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
6