โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 64 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 66 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ร่มเกล้า

จำนวน 77

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 8 8
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 4 3 7
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 9 16
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 3 5 8
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 8 9
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 0 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0 4
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 6 5 11
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 0 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 28 38 66
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
8
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
1
5
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
2
11
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
3
0
5
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
1
6
0
0
6 ศิลปะ
0
1
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
0
2
0
0
8 การงานอาชีพ
3
0
8
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
15
5
46
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายอัธยา ใจมั่น  ครู ชำนาญการ
0
2 นายวีระชัย บุตรดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายแกนพงษ์ จังธนชัยตระกูล  ครู ชำนาญการ
0
4 นางสาวอัญชิสา ผิวเดช  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
26.00
5 นางสุทธินันท์ บุตรดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายบรรลุพร นามโนรินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางณปภัช นันทราช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางเบญจลักษณ์ ลีนาราช  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
36.00
9 นางสาวเปรมศรี ศรีพลราช  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
30.00
10 นายวีระพันธ์ จันทะจร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางจิราภรณ์ ฝ่ายหมื่นไวย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
12 นายบุญรัตน์ คึมยะราช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางนันทนา มิตรสุภาพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
0.00
14 นายปัญญา ศรีผายวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางผ่องใสย์ บังบัวบาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
16 นายธนายุทธ ผายป้องนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสาวทวีศิลป์ ฮ่มป่า  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นายประเสริฐ ศรีธิราช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางสาวรัชณีย์ เครือคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
14.00
20 นายสินชัย สิงห์คำมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
7.00
21 นายสาโรช ม่วงนาครอง  ครู ชำนาญการ
0
22 นายปานศักดิ์ ปะสังติโย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางสมจิตร อินธิแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางฉลาด วงศ์เครือศร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางนารี จันทะจร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางทิพย์วิมล นันตสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางสาวรัตนพันธ์ คณะเมือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นายระวี ศรีคำมุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
16.00
29 นางพรสินี ศรีคำมุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นายพิเชษฐ หาญมนตรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางสาวประจิม มนต์อินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
32 นางสาวธัญญารัตน์ จูมแพง  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
18.00
33 นางสาวกิตติวัฒนา ผาใต้  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
114.00
34 นางเพ็ญสุภา ผาใต้  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
12.00
35 นางเบ็ญจวัลย์ คำภูษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
8
102.00
36 นางสาวปรียาภัทร เครือคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
60.00
37 นายพานุทัศ โคตรสงคราม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นางสาวยุวดี คำเงิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
0.00
39 นางบรรดล บุญพาเกิด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางหงษา คนหมั่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นางสาวนภาภัทรี ไขประภาย  ครู ชำนาญการ
2
98.00
42 นางสุดารัตน์ สารวัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นางสุภาวดี เฉลยสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
37.00
44 นางจิราภรณ์ แวววงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นางสาวจุฑามาศ คำเพชรดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นางรุ่งทิพย์ เคนพิทักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
48.00
47 นายพูลศักดิ์ ศิลปี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นายเอกพร เสริฐสาย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นางสาวสมฤทัย อิ้มพัฒน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นายจักรกริช แสนภูวา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นางสาวสุนิสา ศรีภา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นายยชญ์ธเนศ อัปทัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นายธีระเดช กุลสาร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นายอภิชาติ พิมพิสาร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นายพิชัยยุทธ ขาวประภา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
36.00
56 นายรณชัย ชัยบุบผา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 สมพร ถามพรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
32.00
58 วีระชัย บุตรดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
59 พิบูลย์ พิทักษ์ชัยโสภณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
60 นางสาวสมจิตร สนใจยิ่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
61 นายศุภชัย ตุตเวช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุพิน อินธิแสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นางสาวนพรัต นาลงพรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
64 นางกนกพร อุทัยวัฒน์  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
4
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
3
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
4
 
รวม
20