โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : โพนพิทยาคม

จำนวน 26

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 1 1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 3 5
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 2 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 0 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 2 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 1 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 2 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 9 11 20
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
1
4
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
1
2
1
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
1
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
3
0
0
6 ศิลปะ
0
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
0
3
16
1
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายอนุชา แก้วปัญญา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นายนวรัตน์ พรหมจักร  ครู เชี่ยวชาญ
0
3 นายบัญชา ชินโณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสาวนวพร ชำนาญเวช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางมัณฑณา อินธิแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายจักรกฤช จันทรวีระกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางมะลิวัลย์ ภูผิวเงิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายยุทธณา อาจหาญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางลำไพ โชคศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายอุ่น อุปติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางรุ่งสว่าง จันทรวีระกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสาวพุทธชาติ พลวิเศษ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาวกนกกร สุวรรณไตรย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสาวสะคราญนิตย์ นามละคร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายบุญทอม งิ้วก่าน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสาวจิณณ์พัชร์ โคนสักขวา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นายสุรศักดิ์ จันทร์ธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นายปัณณวัฒน์ กิตติพิชญา  ครู ชำนาญการ
0
19 นางสาวพนัสดา มาตราช  ครู ชำนาญการ
0
20 นางสาวนิศาชล ปุ่งคำน้อย  ครู ชำนาญการ
4
60.00
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
3
 
รวม
12